Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Auhinnad

Eesti Maaülikooli aasta vilistlane

2009 Olev Saveli

2011 Aavo Mölder

2012 Anu Hellenurme, Kalev Kreegipuu

2013 Juhan Särgava, Ahto Vili

2014 Taavi-Tanel Bulitko

2015 Roomet Sõrmus

 

Aasta õppejõud

2015 - Ene Ilves

 

Innovatiivne õppejõud

2013 - Kadrin Meremäe ja Tarmo Kall

2012 - Anne Kull ning Mart Hovi

         2012 tunnustati diplomiga  innovaatilisuse ning aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas Kadrin Meremäed ning Priit Põldmad.

2011 - Ele Vool, Ene Ilves ning Silver Toompalu

2010 - Lauri Lihtmaa ning Arvo Viltrop

2009 - Alo Tänavots, Kaire Uiboleht, Egle Saaremäe ning Raivo Ruus

2008 - Keelekeskus

2007 - Sirje Vabrit, Riina Miljan ning Mati Heinloo

 

Aasta e-õppejõud

2014 - Egle Saaremäe

 

Aasta täienduskoolitaja

2010 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja  Mati Roasto

2011 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

2012 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Katrin Laikoja

2013 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi lektor Riina Soidla

2014 veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent, PhD Kalle Kask

2015 metsandus- ja maaehitusinstituudi dotsent Taimi Paal

 

 

Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind

Auhinna statuut

 

2015. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis“. Projektijuht: professor Mati Roasto. Projektimeeskond:  dotsent Kadrin Meremäe, doktorant Toomas Kramarenko, doktorant Mihkel Mäesaar.

 

2014. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Tootearenduskatse smuuti väljatöötamiseks“.

Projektimeeskond: Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Ann Ojarand, Pille Põllumäe, Piia Pääso, Piret Raudsepp.

 

2013. aasta

I preemia - projekt „Kudjape prügila ümberkujundamine vaba aja veetmise keskuseks“. Projekti vastutav täitja Mait Kriipsalu, põhitäitjad Kaja Orupõld, Toomas Tamm ja Valdo Kuusemets.

Rakendusteaduse auhinna konkursil vääris tunnustamist limnoloogiakeskuse angerjauurijate töögrupp Ain Järvalti juhtimisel. Töögrupi liikmed on Meelis Kask, Priit Bernotas ja Maidu Silm.

 

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind

Auhinna statuut

 

2015. aasta

I preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna kollektiiv professor Alar Astoveri juhtimisel mullateaduse valdkonna populariseerimise eest;

II preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Arvo Tuvikene kalade käitumist, kalade füsioloogiat ja vee reostust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest;

III preemia - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna töörühm nooremteadur Monika Nõmme juhtimisel sigimise biotehnoloogia praktikumide korraldamise eest gümnaasiumi õpilastele. 

 

2014. aasta

I preemia - Aivar Leito, Kalev Sepp, Leho Luigujõe, Urmas Sellis ja Ivar Ojaste sookure teadusuuringute silmapaistva tutvustuse ja laialdase kajastuse eest meedias.

II preemia - pereülikool Eesti Maaülikooli kui hea õppimiskoha tutvustamise eest nii täiskasvanutele kui lastele.

III preemia - Eesti Maaülikooli tehnikakolledži, tehnikainstituudi ja Tehnikaüliõpilaste Seltsi koostööprojekt „Pneumobiil“. Projekti eestvedajad: Marten Madissoo ja Tõnu Leemet.

 

2013. aasta

I preemia - Arvo Tuvikene veekogude toksikoloogiaga ja kalade füsioloogiaga seotud teadustulemuste laialdase tutvustamise eest.

I preemia - emeriitprofessor Anne Luik jätkusuutliku eluviisi laialdase propageerimise eest.

II preemia - Kuulo Kalamees laialdase mükoloogia-alase tutvustustöö eest.

III preemia - Asta-Virve Libek, Heljo Jänes, Kersti Kahu ja Ave Kikas aiandusalaste trükiste seeria eest.

 

2012. aasta

I preemia - Doktorantide algatatud projekt "Elus teadus". Projekti pikaajalisteks eesmärkideks on suurendada noorte huvi teaduse vastu, arendada doktorantide oskusi tutvustada oma teadusteemat lihtsas keeles ning Eesti Maaülikoolis õpetatavaid erialasid ja teadussaavutusi.
 

II preemia - Teaduse tippkeskus ENVIRON rahvusvahelise taimi ja taimeteadust tutvustava päeva „Taimede lummuse päev“ korraldamise eest 18. mail Tartus ja Tallinnas. Teemapäev ja kaasnenud tegevused aitasid inimestel mõista taimede ja taimeteaduse tähtsust kestliku põllumajanduse, aianduse ja metsanduse arendamisel ning tutvustasid Eesti tipptaimeteaduse arengusuundi.

III preemia - Jaan Leetsar ühistegevust populariseeriva tegevuse ja trükise „Ühistu liikme käsiraamat“ eest. Ühistu liikme käsiraamat on eesti keeles esmakordselt ilmunud ja ühistute liikmetele suunatud praktiline raamat, mis on samal ajal ka teadusliku uurimistöö üldistus parimast maailmakogemusest maamajandusliku ühistegevuse valdkonnas.
 

2011. aasta

I preemia - Ants-Johannes Martin 2010-2011. a tööde tsükli "Mesilaselaadsete soodustamine kultuurtaimede efektiivsemaks tolmeldamiseks ja kuklasepesade ümberasustamine aedadest" eest.

II preemia - teaduskollektiiv Mati Roasto, Terje Elias, Kadrin Meremäe teaduse populariseerimise eest toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonnas 2009-2011. a.

III preemia - Olav Kärt populaarteadusliku tegevuse eest kaasaegse söötmistehnoloogia tutvustamisel.

 

2010. aasta

I preemia - dotsent Ivar Sibul puit-taimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest.

II preemia - Indrek Sell puuseente päevade korraldamise ja puuseente alaste populaarteaduslike kirjutiste eest.

III preemia - mullamuuseumi kollektiiv avalikkusele suunatud populaarteaduslike suundade arenduste eest mullateadusega seotud valdkonnas.

 

 2009. aasta

 I preemia - emeriitprofessor Harald Tikk tegevuse eest linnukasvatuse valdkonnas.

 II preemia - dotsent Jaak Jaaniste mitmekülgse tegevuse eest astronoomia valdkonnas.

 III preemia - MTÜ Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts tegevuse eest Talveakadeemias.

 

 2008. aasta

 I preemia - emeriitprofessor Olev Saveli tegevuse eest loomakasvatuse valdkonnas.

 II preemia - Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask tegevuse eest puuviljade ja marjade sordiaretuse valdkonnas.

 III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur Ellen-Juta Haberman tegevuse eest Eesti suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve uurimisel.

 

Ülikoolisisese koostööprojekti auhind

2015. aasta "Pestitsiidide esinemine Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju meemesilastele“.

Projektijuhid: professor Haldja Viinalass ja teadur Reet Karise. Ülikoolisisesed partnerid: põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakond (teadur Reet Karise, professor Marika Mänd); põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond (teadur Indrek Keres); veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi loomageneetika ja tõuaretuse osakond (professor Haldja Viinalass, doktorant Priit Pihlik); üliõpilased Risto Raimets, Kristin Pannerlein, Heili Kaasiku, Riin Muljar, Kaisa Talimaa. Projekti oli kaasatud mitmeid välispartnereid ja kutseliite.