Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Valitsuse tegutsemise alused

KÄSKKIRI

Tartu  10.jaanuar 2008 nr 5

 

Eesti Maaülikooli valitsuse tegevuse alused ja kord

 

1.  Võttes aluseks Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 39.6. ja 59.1. määran ülikooli valitsuse tegevuse alused ja korra:

1.1. Eesti Maaülikooli valitsus (edaspidi Valitsus) on rektori poolt moodustatud operatiivse juhtimise organ. Valitsuse töövorm on koosolek.

1.2. Valitsus võtab vastu otsuseid ja kujundab seisukohti õigusaktide vastuvõtmiseks ning annab arvamusi nõukogu päevakorras olevate küsimuste kohta.

1.2.1.  Valitsuse seisukohad ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

1.2.2.  Valitsuse seisukohad ja otsused on rektorile soovitusliku iseloomuga.

1.2.3.  Valitsuse arvamus nõukogu päevakorras oleva küsimuse kohta tehakse teatavaks nõukogu istungil vastava küsimuse arutamise juures.

1.3. Valitsuse koosseisus on rektor, prorektorid, finantsdirektor, haldusdirektor, instituutide direktorid, tehnikakolledži direktor, üliõpilasesinduse esimees ning rektori määratud hääle- või sõnaõigusega liikmed.

1.3.1.  Valitsuse esimees on rektor. Tema äraolekul prorektor, kes täidab rektori kohustusi.

1.3.2.  Valitsuse esimees määrab Valitsuse sekretäri, kelleks on üldjuhul ülikooli akadeemiline sekretär. Valitsuse sekretäril on sõnaõigus.

1.3.3.  Valitsuse koosolekule kutsutud isikud, kes ei kuulu Valitsuse koosseisu, võtavad koosolekust osa sõnaõigusega.

1.3.4.  Juhul, kui keegi Valitsuse liikmetest ei saa koosolekul osaleda, on Valitsuse liikmel õigus saata enda asemel koosolekule volitatud esindaja. Viimane on sõnaõigusega, kuid ei oma otsuste tegemisel hääleõigust.

1.4. Valitsuse koosolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, esimees vastutab valitsuse sisulise töökorralduse eest.

1.5. Valitsuse koosolekuid protokollib Valitsuse sekretär, kes tagab asjaajamiskorralduse.

1.6. Kutsed Valitsuse päevakorra ja lisamaterjalidega saadab Valitsuse sekretär asjaosalistele hiljemalt 3 päeva enne koosoleku toimumist.

1.6.1.  Valitsuse liikmetel on õigus teha päevakorra täiendamise ettepanekuid kuni Valitsuse-poolse koosoleku päevakorra kinnitamiseni.

1.7. Valitsuse koosolekute protokollid vormistatakse üldplangile hiljemalt 7 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

1.7.1.  Koosoleku protokollile kirjutavad alla Valitsuse esimees ja Valitsuse sekretär. Protokollid nummerdatakse kronoloogilises järjestuses iga asjaajamisaasta algusest alates ja talletatakse koos lisadega rektoraadis alalise säilitusväärtusega toimikus.

1.7.2.  Protokoll saadetakse Valitsuse liikmetele ja asjaosalisele elektronpostiga protokolli allkirjastamisele järgneval päeval. Teistel Ülikooli liikmetel on võimalik protokolliga tutvuda Valitsuse sekretäri juures.

2.  Tunnistan kehtetuks käskkirja 19.01.2005. a. nr 4 „Eesti Põllumajandusülikooli valitsuse tegevuse alused ja kord“.

 

Mait Klaassen
Rektor