Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

KÕRGKOOLI KVALITEEDIKINDLUSTAMISE PROTSESSI LÄBIVIIMISE ALUSED JA KORD

EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTAMINE

Käesoleva korra eesmärk on sätestada ESF programmi Primus tegevuse 2. kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine (2008-2011) raames läbi viidava kõrgkooli sisemise kvaliteedikindlustamise protsessi (edaspidi protsessi) läbiviimise alused ja kord, kirjeldada hindamisprotsessi korraldaja ülesandeid, nõudeid protsessis osalejate pädevusele ja kompetentsusele ning protsessi ajakava.

Programm on loodud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva „Inimressursi arendamise rakenduskava” alusel prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” meetme „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine” rakendamiseks.

Programmi Primus tingimused on kinnitatud Haridus- ja teadusministri 23. juuli 2008.a. käskkirjaga nr 872 „Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi PRIMUS kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ ning muudetud Haridus- ja teadusministri 01. aprill 2009.a. käskkirjaga nr 270 „Haridus- ja teadusministri 23.juuli 2008.a ministri käskkirja nr 872 „Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi PRIMUS kinnitamine ja programmi elluviija volituste andmine“ muutmine”.

Programmi elluviijaks on sihtasutus Archimedes. Programmi juhib juhtnõukogu, kuhu kuuluvad sihtasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, kolme rektorite nõukogu ja EÜLi esindajad ning valdkonna eksperdid. Programmil on 21 partnerit sh 19 kõrgkooli (ülikoolid, rakenduskõrgkoolid) ning Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Eesti Infotehnoloogia SA.