Primuse pilootprojekt "Kvaliteedikindlustamine kõrgkoolis"

Eesti Maaülikool osaleb SA Archimedese poolt ellu viidava Euroopa struktuurivahenditest rahastatava programmi Primus pilootprojektis Kvaliteedikindlustamine kõrgkoolis.

Pilootprojekti mõtteks on võimaldada kõrgkoolil selgitada välja oma tugevused ja parendusvaldkonnad, mille põhjal planeerida edasisi tegevusi ning jälgida edusamme. Samuti on oluline jagada kogemusi, et ühiselt tõsta töö tulemuslikkust.

 

Eesti Maaülikooli motivatsioon projektis osalemiseks

Ülikooli valitsuse otsusel taotleb Eesti Maaülikool pilootprojektis osalemist institutsiooni kui tervikuna, et võimalikult paljud inimesed saaksid võimaluse osaleda eneseanalüüsi koostamises ja luua sellega lisaväärtust kogu ülikoolile. Eesti Maaülikool näeb pilootprojektis osalemises enda jaoks nii väljakutset kui praktilist kasu.


Oleme endale teadvustanud vajaduse ehitada üles kvaliteedijuhtimissüsteem, mis annaks huvipooltele kindlustunde meie töö kvaliteedi suhtes ning veendumuse, et oleme suutelised seda hoidma ja pidevalt arendama. Ülikooli juhtkond tähtsustab kvaliteedisüsteemi kui loomulikul viisil ülikooli tegevusse põimunud juhtimise ja tegutsemise tugisüsteemi, mis aitab kaasa ülikooli arenemisele õppivaks koostööorganisatsiooniks. Pilootprojekt oleks ülikooli liikmeskonnale võimalus mõelda kaasa, analüüsida oma tegevust, vajadusel tunnistada vigu – kokkuvõtteks saavutada organisatsioonisisest sünergiat, mis toetaks ülikooli arengut ja edasiminekut.

Samuti oleks pilootprojektis osalemine võimalus meie tegevuste tulemuslikkuse suurendamisel, mille aluseks oleks kõigi üksuste sihipärane ja süsteemne tegutsemine.

Rektor on määranud kvaliteedijuhtimise tagamise eest vastutavaks õppeprorektori, kellel lasub üldvastutus kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, juurutamise ja pideva parendamise eest läbi strateegiliste eesmärkide ja poliitikate seadmise, plaanide ja eelarvete väljatöötamise tagamise, riskijuhtimise, kontrolli ja monitooringu.
Igale protsessile on määratud protsessijuht – ametiisik, kes vastutab antud protsessi strateegilise ja praktilise kulu eest.


Projektis osalemine koos koolituse ja sisehindamise aruande koostamisega annaks protsessijuhtidele sisehindamise praktilise kogemuse, kasutamaks analüüsi tulemusi oma plaanide ja eesmärkide korrigeerimisel.

Soovime olla avatud ja läbipaistev organisatsioon nii ülikoolisiseselt kui väliselt.