Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Eesti Maaülikooli roheline kontor

Aastatel 2016-2017 viiakse rohelise ülikooli tegevusi ellu projekti „Eesti Maaülikooli roheline kontor“ raames, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Projekti eesmärk:

Tõsta Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate teadlikkust keskkonnasäästlikust teguviisist läbi rohelise kontori põhimõtete tutvustamise ja rakendamise Eesti Maaülikooli linnakus. Selleks koostatakse keskkonnaülevaate ja -tegevuskava, jäätmekava ja haljastuskava ning suurendatakse ülikooli liikmeskonna teadlikkust.

Tegevused:

  • Kaardistatakse EMÜ rohelise kontori hetkeolukord ja koostatakse raport, et hinnata senise tegevuse tulemusi ja kavandada edasisi tegevusi efektiivsemaks rohelise kontori põhimõtete rakendamiseks.
  • Viiakse läbi rohelise ülikooli küsitlus töötajate ja tudengite seas, et selgitada välja hetkeolukord (teadlikkus), kitsaskohad ja inimeste valmisolek ja võimalused keskkonnasõbralike harjumuste kasutusele võtuks.
  • Koostatakse ja trükitakse erinevad infomaterjalid, et suurendada ülikooli liikmeskonna teadlikkust rohelisest kontorist, keskkonnasõbralikust käitumisviisist ja keskkonnasäästlikest tarbimisharjumustest. Infomaterjalid paigutatakse ühiselamutesse ja õppehoonetesse ning infot levitatakse süstemaatiliselt erinevates ülikooli infokanalites.
  • Viiakse läbi rohelise ülikooli nädal 2016. a sügisel, et suurendada töötajate ja üliõpilaste teadlikkust keskkonnasõbralikust käitumisest ja võimalustest maaülikoolis järgmistel teemadel: roheline kontor, taaskasutus, jäätmete sorteerimine, vee- ja energiakasutus, säästev transport ja liiklemine linnakus, ürituste keskkonnasõbralik korraldamine, jmt.
  • Koostatakse EMÜ haljastuskava, mille eesmärgiks on vähendada haljasalade hooldamise energiakulu ning suurendada linnaku rohealade bioloogilist mitmekesisust ja kasutada olemasolevaid ja tulevikus rajatavaid näidisalasid õppetöö eesmärgil.
  • Koostatakse EMÜ jäätmekava, et vähendada tekkivate jäätmete kogust.

Rohelise ülikooli küsitlus

Küsitluse eesmärgiks on selgitada välja hetkeolukord ja teada saada, milline on EMÜ üliõpilaste ja töötajate keskkonnaalane teadlikkus ning valmisolek keskkonnasõbralikumateks muutusteks.
Teie vastused aitavad meil täiendada rohelise ülikooli strateegia eesmärke ja indikaatoreid ning planeerida edasisi tegevusi.

Küsitlusele saab vastata siin kuni 3. maini.

Vastamine võtab aega ca 5-10 min.

Lisainfo: Elen Peetsmann, elen.peetsmannemu.ee 

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus