Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Roheline ülikool

Rohelise kontori ja ülikooli küsitlus

Hea ülikoolipere!

Rohelise ülikooli teemalisest küsitlusest ja arutelust on möödas aastaid. Et uuendada rohelise ülikooli strateegiat ja eesmärke ning planeerida edasisi tegevusi vajame Teie arvamust! 

Antud küsitluse eesmärgiks on selgitada välja hetkeolukord ja teada saada, milline on EMÜ üliõpilaste ja töötajate keskkonnaalane teadlikkus ning valmisolek keskkonnasõbralikumateks muutusteks. Ühtlasi aitavad küsitluse vastused seada prioriteete, kus on arenguid kõige kiiremini vaja, seega Teie sisend on väga oodatud. 

Küsitlusele saab vastata siin kuni 3. maini.

Vastamine võtab aega 5-10 min.
Küsitlust viib läbi EMÜ rohelise ülikooli töörühm projekti „Eesti Maaülikooli roheline kontor“ raames, toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Teie koostööle lootes!
Rohelise ülikooli töörühm
elen.peetsmannemu.ee

 

Roheline ülikool on 2008. aastal loodud kõiki Eesti Maaülikooli töötajaid ja üliõpilasi haarav algatus. Leiame, et ülikool peab olema avatud uutele ideedele ja keskenduma uute keskkonnasäästlike lahenduste väljatöötamisele ning rakendamisele oma igapäevases tegevuses.

Meie ülikooli missiooniks on akadeemilise kultuuri kandjana edendada teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi.

Roheline ülikool ei ole Eesti Maaülikoolis eraldiseisev struktuuriüksus, pigem on see arengusuund, mille terve ülikooliga oleme võtnud.

Meie visiooniks on roheline ülikool - tervislikku ning head õppe- ja töökeskkonda pakkuv, võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ülikool, mis võtab jätkusuutliku arengu põhimõtteid arvesse kõigis oma tegevusvaldkondades.

Jätkusuutlik (kestlik) areng on sotsiaal-, majandus-, kultuur- ja looduskeskkonna pikaajaline kooskõlaline arendamine eesmärgiga tagada inimestele kõrge elukvaliteet ning turvaline ja puhas elukeskkond praegu ja tulevikus.

Rohelise ülikooli põhimõtted

Eesti Maaülikool:
- võtab arvesse eelmiste põlvkondade kogemusi ja teadusuuringuid;
- on avatud uutele ideedele ning innovatsioonile;
- lähtub otsuste tegemisel ja ülikooli arendamisel jätkusuutliku arengu põhimõtetest;
- oma töö hindamiseks töötab välja rohelise ülikooli mõõdikud ja täiendab neid.

Rohelise ülikooli eesmärgid ja tegevussuunad toetavad ja täpsustavad Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2015 strateegilisi eesmärke:

1) teadmuspõhise Eesti kujundaja - edendada jätkusuutlikku arengut teadus- ja arendustöö kaudu;

2) kõrgelt hinnatud ülikoolihariduse andja - lõimida jätkusuutliku arengu põhimõtted õpetamisprotsessi ja õpiväljunditesse;

3) kaasaegne, hästi toimiva taristuga kompaktne ülikoolilinnak - luua tervislik õppe-, töö- ja puhkekeskkond, arvestades ökoloogilise jalajälje vähendamise põhimõtteid;

4) ühiskonna edendaja - tõsta ülikooli töötajate ja üliõpilaste ning ühiskonna keskkonnateadlikkust ja parandada koostööd ühiskonnaga jätkusuutliku arenguga seotud eesmärkide täitmisel.

 

Hetkel toimub rohelise ülikooli poole liikumine, põhimõtete ja teemade integreerimine ülikooli tegevusse üliõpilaste ja töötajate vabatahtlikkuse alusel.

Rohelise ülikooli tegevusest ja sellega seotud teemadest saab lugeda ka rohelise ülikooli blogist.