Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Külalisõppejõu nimetamise kord

NÕUKOGU MÄÄRUS

Tartu
31. märts 2009 nr 4

Eesti Maaülikooli külalisõppejõu nimetamise kord ja külalisõppejõule esitatavad nõuded

Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse § 34 lg 5 ja 6, Vabariigi Valitsuse 18. detsembri määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ § 21 ning ülikooli põhikirja punktide 72.3, 75, 77 alusel.

1. Õppekava eesmärkide ja oodatavate õpiväljundite saavutamise eesmärgil võib ülikool õppetöö läbiviimisse väljastpoolt ülikooli kaasata külalisõppejõududena vähemalt üheks semestriks kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks, teadlasi ja teisi silmapaistvaid loovisikuid või oma eriala silmapaistvaid praktikuid, kes ei pea vastama korraliste õppejõudude ja ametikohale nimetatud õppejõudude kvalifikatsiooninõuetele.

2. Külalisõppejõu nimetamise ettepaneku koos põhjendusega teeb rektorile  personaliosakonna kaudu instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja.

2.1. Põhjendus peab sisaldama järgmisi andmeid:

- külalisõppejõu haridus ja/või akadeemiline kraad ning kutse;

- külalisõppejõule vastavas valdkonnas planeeritud tegevuse kirjeldus;

- hinnang külalisõppejõu sobivuse kohta oodatavate eesmärkide täitmisel ülikooli vastava valdkonna tegevuses.

3. Külalisõppejõuga ei sõlmita töölepingut. Külalisõppejõud nimetatakse rektori käskkirjaga.

4. Külalisõppejõul on ülikooli liikmetega võrdsed õigused kasutada ülikooli infrastruktuuri ülikoolis tehtava õppe- ja teadustöö huvides.

5. Külalisõppejõuga võib sõlmida nii käsundus- kui töövõtulepingu.

 

Mait Klaassen
Rektor

Lea Michelson
Akadeemiline sekretär