Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1.09.2016:

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

piimahügieeni dotsent (1,0)
viroloogia dotsent (1,0) 
mäletsejaliste ainevahetuse vanemteadur (1,0)
aretusõpetuse lektor (1,0)
hobusekasvatuse lektor (1,0)
kalade bioloogia lektor (0,4)
kalade tervishoiu ja vesiviljeluse lektor (0,7)
lihatehnoloogia lektor (1,0)
loomageneetika ja tõuaretuse lektor (1,0)
loomamorfoloogia lektor (0,3)
loomatervise lektor (1,0) 
piimatehnoloogia lektor (1,0) 
söötmisõpetuse lektor (0,5)
toidutehnoloogia lektor (0,6)
vesiviljeluse lektor (0,5)
vesiviljeluse tehnoloogiate lektor (0,5)
vähimajanduse lektor (0,1)
sigimise biotehnoloogia teadur (1,0) 
söötmisteaduse teadur (0,5) 
väikeloomade kirurgia lektor (0,5)
väikeloomade kirurgia lektor (0,8)
veterinaarradioloogia lektor (1,0)
väikeloomade sisehaiguste lektor (1,0)
loomaanatoomia assistent (0,5) 
loomade infektsioonhaiguste assistent (0,5)
piimatehnoloogia nooremteadur (1,0)
rakubioloogia nooremteadur (0,25)

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

maastikuarhitektuuri professor (1,0)
aianduse dotsent  (1,0)
keskkonnakaitse dotsent (1,0)
keskkonnakeemia ja ökotoksikoloogia dotsent (1,0)
hüdrobioloogia vanemteadur (sisevete põhjaloomastiku ja nende uurimismetoodikad) (1,0)
hüdrobioloogia ja suurjärvede ökoloogia vanemteadur (0,5)
putukate käitumisökoloogia vanemteadur (0,2)
marjakultuuride sordiaretuse ja uurimise vanemteadur  (0,6)
bioinformaatika teadur  (1,0)
botaanika teadur (õietolmu ja taimkatte vaheliste seoste testimine ning ajaloolise taimkatte rekonstrueerimine LRA mudelitega) (1,0)
hüdrobioloogia teadur  (0,5)
ornitoloogia teadur (pikaajalised indiviidipõhised asurkonnauuringud) (1,0)
putukate sensoorse füsioloogia teadur (1,0)
rakendusentomoloogia teadur (1,0)
rohumaaviljeluse teadur  (1,0)
luuviljaliste sordiaretuse ja uurimise teadur (1,0)
õunviljaliste sordiaretuse ja uurimise teadur (1,0)
maastikuarhitektuuri nooremteadur (1,0)
loodusturismi juhtimise lektor koos rahvusvaheliste projektide eestvedamise kogemusega (1,0)
keskkonnakaitse ja loodushoiu lektor (1,0) 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

metsakorralduse ja metsapoliitika professor (1,0)
metsatakseerimise dotsent (1,0)
metsakorralduse ja dendrokronoloogia dotsent (1,0)
metsapoliitika ja erametsanduse dotsent (1,0)
fotogramm-meetria dotsent (1,0)
puiduteaduse dotsent (1,0)
geodeesia lektor (1,0)
riskianalüüsi lektor (1,0)
puitkonstruktsioonide lektor (0,7)
ehituskorralduse lektor (0,7)
tugevusõpetuse lektor (0,5)
geotehnika lektor (0,5)
geoloogia ja hüdrogeoloogia lektor (0,5)
veevarustuse lektor (0,5)
hüdraulika lektor (0,5)
metsahoiu puhke- ja asulametsanduse lektor (0,4)
veevarustuse ja kanalisatsiooni teadur (1,0)
metsakasvatuse teadur (1,0)

Majandus- ja sotsiaalinstituut

maaettevõtluse lektor 1,0
ökonoomika lektor 0,5
põllumajandusökonoomika teadur 0,5
majandusteooria lektor 1,0
majandusteooria lektor 1,0
põllumajandusökonoomika lektor 1,0
põllumajandusökonoomika lektor 1,0
agraarinformaatika dotsent 1,0
majandusinformaatika ja statistika lektor 1,0
rahanduse ja maksunduse lektor 0,8
majandusarvestuse lektor 1,0
majandusarvestuse lektor 1,0
majandusarvestuse lektor 0,5
filosoofia dotsent 1,0
ühistegevuse lektor 0,5
ettevõtte juhtimise lektor 0,8
juhtimise ja organisatsioonikäitumise lektor 0,8
suhtlemispsühholoogia lektor 1,0

Tehnikainstituut

põllundus- ja tootmistehnika professor (1,0)
bioenergeetika professor (1,0)
sisepõlemismootorite dotsent (1,0)
mikroprotsessortehnika dotsent (1,0)
bioenergeetika teadur (1,0)
mehaanika lektor (1,0)
masinate konstrueerimise lektor (1,0)
materjalitehnika lektor (1,0)
masinaehitustehnoloogia lektor (1,0)
matemaatika lektor (1,0)
matemaatika lektor (1,0)
töökeskkonna ohutuse lektor (0,5)
töökeskkonna ohutuse lektor (0,75)
taastuvenergeetika lektor (0,5)
informaatika ja soojusõpetuse lektor (1,0)
elektriajamite lektor (1,0)
elektrotehnika lektor (1,0)

Keelekeskus

inglise erialakeele lektor (1,0)

 

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 4. aprilli 2016. a tööpäeva lõpuks akadeemilisele sekretärile (Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU)

•          avaldus rektori nimele;

•          CV (curriculum vitae) koos viimase viie aasta teaduspublikatsioonide struktureeritud loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni 5 olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist); CV-le lisada andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta;

•          haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;

•          muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelsonemu.ee eesti keeles. Professori ametikoha kandidaat peab esitama  kandideerimisdokumendid lisaks inglise keeles.

Dotsendi ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks kandideerimisel.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 ja veebist http://www.emu.ee/toopakkumised

 

Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend

Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad