Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Teaduse populariseerimine

 

Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind

Auhinna statuut

 

2015. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Campylobacter spp., Listeria monocytogenes ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli-ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis“. Projektijuht: professor Mati Roasto. Projektimeeskond:  dotsent Kadrin Meremäe, doktorant Toomas Kramarenko, doktorant Mihkel Mäesaar.

 

2014. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Tootearenduskatse smuuti väljatöötamiseks“.

Projektimeeskond: Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Ann Ojarand, Pille Põllumäe, Piia Pääso, Piret Raudsepp.

 

2013. aasta

I preemia - projekt „Kudjape prügila ümberkujundamine vaba aja veetmise keskuseks“. Projekti vastutav täitja Mait Kriipsalu, põhitäitjad Kaja Orupõld, Toomas Tamm ja Valdo Kuusemets.

Rakendusteaduse auhinna konkursil vääris tunnustamist limnoloogiakeskuse angerjauurijate töögrupp Ain Järvalti juhtimisel. Töögrupi liikmed on Meelis Kask, Priit Bernotas ja Maidu Silm.

 

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind

Auhinna statuut

 

2015. aasta

I preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduse ja agrokeemia osakonna kollektiiv professor Alar Astoveri juhtimisel mullateaduse valdkonna populariseerimise eest;

II preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur Arvo Tuvikene kalade käitumist, kalade füsioloogiat ja vee reostust käsitleva populaarteadusliku tegevuse eest;

III preemia - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna töörühm nooremteadur Monika Nõmme juhtimisel sigimise biotehnoloogia praktikumide korraldamise eest gümnaasiumi õpilastele. 

 

2014. aasta

I preemia - Aivar Leito, Kalev Sepp, Leho Luigujõe, Urmas Sellis ja Ivar Ojaste sookure teadusuuringute silmapaistva tutvustuse ja laialdase kajastuse eest meedias.

II preemia - pereülikool Eesti Maaülikooli kui hea õppimiskoha tutvustamise eest nii täiskasvanutele kui lastele.

III preemia - Eesti Maaülikooli tehnikakolledži, tehnikainstituudi ja Tehnikaüliõpilaste Seltsi koostööprojekt „Pneumobiil“. Projekti eestvedajad: Marten Madissoo ja Tõnu Leemet.

 

2013. aasta

I preemia - Arvo Tuvikene veekogude toksikoloogiaga ja kalade füsioloogiaga seotud teadustulemuste laialdase tutvustamise eest.

I preemia - emeriitprofessor Anne Luik jätkusuutliku eluviisi laialdase propageerimise eest.

II preemia - Kuulo Kalamees laialdase mükoloogia-alase tutvustustöö eest.

III preemia - Asta-Virve Libek, Heljo Jänes, Kersti Kahu ja Ave Kikas aiandusalaste trükiste seeria eest.

 

2012. aasta

I preemia - Doktorantide algatatud projekt "Elus teadus". Projekti pikaajalisteks eesmärkideks on suurendada noorte huvi teaduse vastu, arendada doktorantide oskusi tutvustada oma teadusteemat lihtsas keeles ning Eesti Maaülikoolis õpetatavaid erialasid ja teadussaavutusi.
 

II preemia - Teaduse tippkeskus ENVIRON rahvusvahelise taimi ja taimeteadust tutvustava päeva „Taimede lummuse päev“ korraldamise eest 18. mail Tartus ja Tallinnas. Teemapäev ja kaasnenud tegevused aitasid inimestel mõista taimede ja taimeteaduse tähtsust kestliku põllumajanduse, aianduse ja metsanduse arendamisel ning tutvustasid Eesti tipptaimeteaduse arengusuundi.

III preemia - Jaan Leetsar ühistegevust populariseeriva tegevuse ja trükise „Ühistu liikme käsiraamat“ eest. Ühistu liikme käsiraamat on eesti keeles esmakordselt ilmunud ja ühistute liikmetele suunatud praktiline raamat, mis on samal ajal ka teadusliku uurimistöö üldistus parimast maailmakogemusest maamajandusliku ühistegevuse valdkonnas.
 

2011. aasta

I preemia - Ants-Johannes Martin 2010-2011. a tööde tsükli "Mesilaselaadsete soodustamine kultuurtaimede efektiivsemaks tolmeldamiseks ja kuklasepesade ümberasustamine aedadest" eest.

II preemia - teaduskollektiiv Mati Roasto, Terje Elias, Kadrin Meremäe teaduse populariseerimise eest toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonnas 2009-2011. a.

III preemia - Olav Kärt populaarteadusliku tegevuse eest kaasaegse söötmistehnoloogia tutvustamisel.

 

2010. aasta

I preemia - dotsent Ivar Sibul puit-taimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest.

II preemia - Indrek Sell puuseente päevade korraldamise ja puuseente alaste populaarteaduslike kirjutiste eest.

III preemia - mullamuuseumi kollektiiv avalikkusele suunatud populaarteaduslike suundade arenduste eest mullateadusega seotud valdkonnas.

 

 2009. aasta

 I preemia - emeriitprofessor Harald Tikk tegevuse eest linnukasvatuse valdkonnas.

 II preemia - dotsent Jaak Jaaniste mitmekülgse tegevuse eest astronoomia valdkonnas.

 III preemia - MTÜ Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts tegevuse eest Talveakadeemias.

 

 2008. aasta

 I preemia - emeriitprofessor Olev Saveli tegevuse eest loomakasvatuse valdkonnas.

 II preemia - Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask tegevuse eest puuviljade ja marjade sordiaretuse valdkonnas.

 III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur Ellen-Juta Haberman tegevuse eest Eesti suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve uurimisel.

 

Ülikoolisisese koostööprojekti auhind

2015. aasta "Pestitsiidide esinemine Eesti põllumajandusmaastikes asuvatelt korjealadelt korjatud mees ja suiras: mõju meemesilastele“.

Projektijuhid: professor Haldja Viinalass ja teadur Reet Karise. Ülikoolisisesed partnerid: põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakond (teadur Reet Karise, professor Marika Mänd); põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond (teadur Indrek Keres); veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi loomageneetika ja tõuaretuse osakond (professor Haldja Viinalass, doktorant Priit Pihlik); üliõpilased Risto Raimets, Kristin Pannerlein, Heili Kaasiku, Riin Muljar, Kaisa Talimaa. Projekti oli kaasatud mitmeid välispartnereid ja kutseliite.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

 

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

 

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil auhinnatud Eesti Maaülikooli üliõpilaste tööd

 

Doktorantide teaduse populariseerimise projekt "Elus teadus"


Mida teab koolinoor loodusteadusest, teadlase igapäevaelust ja Eesti Maaülikoolist? Ilmselt mitte just liiga palju. Nii võib ta aga oma tulevase elu planeerimisel sellest huvitavast elukutse- ja karjäärivõimalusest mööda vaadata. Et laiendada noorte silmaringi, rääkides teadusest huvitavalt ja ’inimeste keeles’, on grupp aktiivseid maaülikooli doktorante õppeosakonna toel seda probleemi lahendama asunud. Projekti nimeks on „Elus Teadus“.

"Elus teadus" pälvis Eesti Maaülikooli auhinna "Aasta tegu 2012" ja on maaülikooli 2012. aasta teaduse populariseerimise auhinna laureaat. 
 

Eesti Maaülikooli kolmapäevaõhtud

 

Eesti Maaülikool korraldab iga kuu teisel kolmapäeval teeõhtu, mille eesmärgiks on lähendada maaülikooli uurimissuundi ja pakkuda populaarteaduslikku ajaviidet nii maaülikooli töötajatele kui ka teistele huvilistele. Teadlaste ettekannetele järgneb arutelu.

 

Kolmapäevalugude teemad 2013/2014. õppeaastal:

9. oktoober  - Peeter Nõges „Kuidas vesi kliimamuutusi peegeldab?“
13. november  - Timo Kikas  „Biokütused põlvkonnast põlvkonda.“
11. detsember - Mati Roasto  Toidu mikrobioloogilised ohud – müüdid ja tegelikkus.“
8. jaanuar  – Rein Drenkhan „Invasiivsed haigused ohuks meie metsadele.“
12. veebruar – Marika Mänd „Kas mesilasteta hukkub meie maailm?“
12. märts – Toomas Tamm "Kala, kes kasutab redelit ja lifti."
9. aprill – Merle Karro-Kalberg "Puu kui indulgents."
14. mai  – Haldja Viinalass „Põllumajandusloomad geneetilise ressursina.“

 

Kolmapäevalugude teemad 2012/2013. õppeaastal:

10. oktoober – Olev Saveli „Veis kui põllumajandusressurss.“
14. november – Arvo Viltrop „Zoonoosid, meie igavesed kaaslased.“
12. detsember – Kalev Sepp „Kas inimene kujundab maastikku või maastik inimest?“
9. jaanuar – Ingmar Ott "Kas ja kuidas järvi tervendada?"
13. veebruar – Alar Astover „Kas muld on ohus?“
13. märts – Ants-Hannes Viira „Eesti piimanduse konkurentsivõime ja panus majanduskasvu.“
9. aprill – Arvo Leola "Inimlik ning loomalik töökeskkond karjalaudas."
8. mai – Hardi Tullus „Mets kui keskkond ja ressurss.“


Kolmapäevalugude teemad 2011-2012. õppeaastal:

12. oktoober – Andres Annuk „Integreeritud energiasüsteemid.“
9. november – Anne Luik „Milleks elurikkus põllumajandusmaal.“
14. detsember – Tõnu Püssa „Toidutoksikoloogilised uskumused ja tegelikkus.“
11. jaanuar – Tiiu Kull „Taimede maa-alune elu.“
8. veebruar – Ülle Jaakma „Soovitud sugu järglased ja ravimilehmad – kas teadlaste uudishimu või tulus äri?“
14. märts – Kadri Karp „Eesti kui veinimaa.“
11. aprill – Andres Kiviste „Mets ja matemaatika.“
9. mai – Mait Kriipsalu „Jäätmed müügiks.“

 

Kõik huvilised on Baeri majja (Veski 4) oodatud iga kuu teisel kolmapäeval kell 17.