Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Teaduse rahastamine Eestis
 

Institutsionaalne uurimistoetus
Personaalne uurimistoetus

Sihtfinantseerimine
Teadusteemade sihtfinantseerimise kord Eesti Maaülikoolis
Sihtfinantseeritava teadusteema eelarve blankett

Baasfinantseerimine
Teadus- ja arendustegevuse baasfinantseerimise kasutamise kord Eesti Maaülikoolis

Riiklikud programmid

         Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE
         Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia T&A programm KESTA

Haridus- ja Teadusministeerium

         Teaduse tippkeskused
         Teaduskollektsioonid
         Riiklikud programmid
         Infrastruktuurikulud
 

Põllumajandusministeerium

          Riiklik programm Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014
          Sordiaretusprogramm aastatel 2009-2019 
          Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013 

Siseministeerium

          Siseriiklikud toetused
          Euroopa Liidu toetused 
          

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

          Tehnoloogia arenduskeskuste programm

Eesti Teadusagentuur
         
          Mobilitas
          ERMOS

Euroopa Liidu struktuurifondid 

Sihtasutus Innove struktuuritoetuste lehekülg

Sihtasutus Archimedes

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
          Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusvõimaluste andmebaas

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Maaelu Edendamise Sihtasutus