Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Eesti Maaülikooli 2016. a. vastuvõtueeskiri

ÜLIKOOLI NÕUKOGU MÄÄRUS


Tartu 26. november 2015 nr 1-5/10

Eesti Maaülikooli 2016. aasta vastuvõtueeskiri

 

Vastu võetud ülikooliseaduse paragrahvi 14 lõike 3 punkti 6 ja Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 26.1.8 alusel.

I. ÜLDSÄTTED 

1. Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikool) vastuvõtueeskiri reguleerib üliõpilaste vastuvõttu tasemeõppe õppekavadele.
2. Üliõpilaste vastuvõtuks moodustatavate õppekohtade piirarvud õppekavati kinnitab ülikooli nõukogu.
3. Rektor kinnitab käskkirjaga vastuvõtu ajakava, mis määrab dokumentide vastuvõtmise ja muud vastuvõtu korraldamiseks olulised tähtajad ning õppedirektorite ettepanekute alusel ülikooli vastuvõtukomisjonide vastuvõtukatsekomisjonide koosseisu.
4. Vastuvõtt ülikooli toimub avaliku konkursi korras üldjuhul üks kord aastas.
5. Üliõpilaskandidaate võetakse ülikooli vastu kõrgharidusastmeti ja õppekavati sisseastumistulemuste paremusjärjestuse alusel.
6. Ülikooli kandideerimiseks 
   6.1. peab üliõpilaskandidaadil olema nõutud haridustase või sellele vastav kvalifikatsioon;
   6.2. esitab üliõpilaskandidaat avalduse elektroonselt sisseastumise infosüsteemis (edaspidi SAIS) internetiaadressil www.sais.ee või kirjaliku avalduse, haridust tõendavad ja muud käesolevas eeskirjas nõutud dokumendid paberkandjal ülikoolis kohapeal. Välisüliõpilaskandidaat esitab avalduse internetiaadressil www.estonia.dreamapply.com;
   6.3. täidab üliõpilaskandidaat õigeaegselt teised kohustuslikud eeskirja lisas 1 nimetatud vastuvõtutingimused.
7. Esitades dokumendid paberkandjal, tuleb kõigi dokumentide puhul (v.a ülikoolile esitamiseks koostatud dokumendid) esitada kas
   7.1. originaal või 
   7.2. originaali puudumisel notariaalselt või dokumendi väljastaja kinnitatud koopia või ärakiri.
8. Dokumentide puhul, mis ei ole eesti ega inglise keeles, tuleb lisaks esitada notariaalselt kinnitatud eesti- või ingliskeelne tõlge.
9. Kui üliõpilaskandidaadi elektroonsel avaldusel olevad andmed on puudulikud ja ta ei esita dokumentide vastuvõtuperioodi viimaseks kuupäevaks kõiki nõutavaid dokumente, lükkab ülikool tema avalduse tagasi.
10. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse SAIS-is ja igale vastuvõetule saadetakse vastuvõtuteade SAIS-i kaudu. Välisüliõpilaskandidaatide puhul saadetakse vastuvõtuteade internetiaadressil www.estonia.dreamapply.com.
11. Ülikoolil on õigus vastuvõtuotsus tühistada juhul, kui üliõpilaskandidaat on esitanud võltsitud andmeid/dokumente.
12. Õpingute alustamine ülikooli eesti õppekeelega õppekavadel täiskoormusega on tasuta, v.a punktides 14–15 nimetatud juhul.
13. Õppimine inglise õppekeelega õppekavadel ja/või õppimine osakoormusega on tasuline.
14. Üliõpilaskandidaat, kes on immatrikuleerimisele eelneva kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja on õppinud eelmisel õppekohal vähemalt ühe semestri, ei saa sama õppekava alusel asuda õppima tasuta õppekohale.
15. Üliõpilaskandidaat, kellelt ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul nõutud õppekulude hüvitamist, ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe korral selle õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima tasuta õppekohale samal kõrgharidusastmel. Samade kõrgharidusastmetena ei käsitleta rakenduskõrgharidusõpet ja bakalaureuseõpet. Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinevat õpet  käsitletakse magistriõppega samaväärse kõrgharidusastmena.
16. Uuesti õppima asumisel samal kõrgharidusastmel peab üliõpilaskandidaat varasema õppeperioodi kestust tõendavad dokumendid esitama vastuvõtukomisjonile hiljemalt dokumentide vastuvõtuperioodi viimaseks kuupäevaks.
17. Õppima asumist kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse 2016/2017. õppeaasta alguseks. 
18. Üliõpilaskandidaat, kes on valinud osakoormusega õppe, kohustub pärast immatrikuleerimist sõlmima lepingu ja hüvitama õppekulud ülikooli nõukogu kehtestatud korras. 
19. Kahe nädala jooksul arvates immatrikuleerimisest mõjuva põhjuseta õppetööd mitte alustanud üliõpilane eksmatrikuleeritakse ülikooli nõukogu määrusega „Õppekorralduseeskiri“ kehtestatud korras.
20. Välisriigis hariduse omandanud üliõpilaskandidaadi õppetulemused viib vastavusse Eestis kasutatava hindamissüsteemiga vastuvõtukomisjon. 
21. Ülikoolil on õigus dokumentide õigsuse ja esitatud andmete kontrollimiseks kasutada ülikooli õppeinfosüsteemi, teha päringuid teistele (õppe)asutustele ja Eesti ENIC/NARIC Keskusele.

II. VASTUVÕTT RAKENDUSKÕRGHARIDUS- JA BAKALAUREUSEÕPPE NING BAKALAUREUSE- JA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPPE (loomaarsti- ja ehitusinseneriõpe) ÕPPEKAVADELE 

22. Rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppesse ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse kandideerimise tingimus on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.
23. Üliõpilaskandidaat võib esitada kuni kaks avaldust.
24. Kandideerimisel esitab üliõpilaskandidaat elektroonselt või paberkandjal järgmised dokumendid:
   24.1. avaldus;
   24.2. keskharidust ja riigieksamite, vajadusel eesti keele tasemeeksami sooritamist tõendavad dokumendid;
   24.3. välismaal keskhariduse omandamise korral keskharidust tõendava dokumendi originaal ja selle tõlge eesti või inglise keelde vastavalt punktidele 7 ja 8;
   24.4. isikut tõendav dokument, kui avaldus esitatakse paberkandjal;
   24.5. vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
   24.6. tõend olümpiaadil osalemise kohta või sporditulemuste loetelu ja treeneri soovitus, kui üliõpilaskandidaat esitab avalduse eeskirja punktide 39.1, 39.3 või 39.4  alusel;
   24.7. välismaal keskhariduse omandamise korral tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (v.a veterinaarmeditsiini inglise õppekeelega õppekava puhul) (eesti keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel). 
      24.7.1. Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Innove. Teiste institutsioonide poolt väljastatud keeleoskust tõendavate dokumentide puhul otsustab keeleoskustaseme tõendatuse üle vastuvõtukomisjon.
      24.7.2. Eesti keele oskust ei pea tõendama isik, kes on omandanud eesti keeles kas põhihariduse, üldkeskhariduse, põhihariduse baasil kutsekeskhariduse, põhihariduse baasil keskerihariduse või kõrghariduse. 
25. Vastuvõtutingimused rakenduskõrgharidus-, bakalaureuseõppe ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe (loomaarsti- ja ehitusinseneriõppe) õppekavadele on toodud eeskirja lisas 1. 
26. Sisseastumistulemuste alusel paremusjärjestuse koostamiseks viiakse riigieksamite tulemused ja keskharidust tõendava dokumendi aritmeetiline keskmine hinne kümnepunktilisse süsteemi. Riigieksamitel kasutatavast sajapunktilisest süsteemist kümnepunktilisele süsteemile üleminekuks korrutatakse riigieksami tulemus 0,1-ga, keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne korrutatakse 2-ga.
27. Laia matemaatika riigieksami minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Üliõpilaskandidaat, kes kandideerib õppekavale, millel lisa 1 alusel on nõutud laia matemaatika riigieksami tulemus ja kelle tulemus on madalam kui 20, sooritab matemaatika vastuvõtukatse. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti saavutanud kandidaat, kui ta kandideerib õppekavale, mille konkursitingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust.
28. Eeskirja lisas 1 nõutud riigieksamite tulemusi võib nende puudumise korral asendada alljärgnevalt: 
   28.1. laia matemaatika riigieksami tulemuse võib arvestada enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksami tulemusega, vastavalt punktile 27. Laia matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksami tulemuse puudumisel sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse;
   28.2. kitsa matemaatika riigieksami nõue loetakse täidetuks laia matemaatika riigieksami tulemusega. Sel juhul lisatakse riigieksami tulemusele juurde 16 punkti (maksimumtulemus saab olla 100 punkti); 
   28.3. kitsa matemaatika riigieksami tulemuse puudumisel arvestatakse võimalusel üliõpilaskandidaadi ühe enne 2014. aastat sooritatud parema tulemusega riigieksami tulemust;
   28.4. keskhariduse muus kui eesti keeles omandanud kandidaadil arvestatakse eesti keele teise keelena riigieksami tulemuse asemel eesti keele tasemeeksami tulemust, kui see on vähemalt B2 tasemel. B2 tasemel eesti keele tasemeeksami tulemuse saanud kandidaadile arvestatakse tasemeeksami punktisumma (riigieksami 100-punktiskaalal). C1 tasemel eesti keele tasemeeksami tulemuse saanud kandidaadile arvestatakse 100 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal). Eesti keele teise keelena riigieksami tulemust võib asendada kõrgema eesti keele tasemeeksami tulemusega;
   28.5. Punktides 28.2 - 28.4 toodud asendusvõimaluste puudumisel on eesti keele/ eesti keele teise keelena ja kitsa matemaatika riigieksamite tulemused võimalik asendada keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega.
29. Välisriigis keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaadi sooritatud eksamite tulemused viib õppekava vastuvõtutingimustega vastavusse vastuvõtukomisjon.
30. Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele arvestatakse konkursipunktides viis lisapunkti, kui nad kandideerivad järgmistele õppekavadele: biotehnilised süsteemid, geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine, maaehitus, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, vesiehitus ja veekaitse, veterinaarmeditsiin.
31. Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin.
32. Ülikooli spordiklubi soovitusel arvestatakse üks lisapunkt silmapaistvate sportlike tulemuste alusel kuni kahele üliõpilaskandidaadile;
33. Vastuvõtukatsele lubatakse üliõpilaskandidaat isikut tõendava dokumendi alusel.
34. Vastuvõtukatse töökorraldus tehakse teatavaks vahetult enne vastava vastuvõtukatse algust. Vastuvõtukatse komisjonil on õigus üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse sooritamiselt eemaldada, kui viimane eksib vastuvõtukatse töökorralduse vastu. 
35. Vastuvõtukatse tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt teisel tööpäeval pärast vastuvõtukatse toimumist. Üliõpilaskandidaadil on õigus oma kirjaliku vastuvõtukatse tööga tutvuda maaülikoolis kohapeal alates tulemuste avalikustamisest SAIS-is.
36. Vastuvõtukatse tulemustega mittenõustumisel võib üliõpilaskandidaat esitada vastuvõtukomisjonile apellatsiooni paberkandjal või elektroonselt vastuvõtukatse tulemuste teatavaks tegemisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtukomisjon langetab otsuse ja teeb selle üliõpilaskandidaadile teatavaks apellatsiooni esitamise päevale järgneva kahe tööpäeva jooksul. Vastuvõtukomisjoni otsus on lõplik.
37. Konkursipunktide võrdsuse korral eelistatakse keskharidust tõendava dokumendi kõrgema keskmise hindega üliõpilaskandidaati, v.a veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekaval. Konkursipunktide võrdsuse korral veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekaval eelistatakse vastuvõtukatsel parema tulemuse saanud üliõpilaskandidaati. Kui ka siis on konkursipunktid võrdsed, eelistatakse keskharidust tõendava dokumendi kõrgema keskmise hindega üliõpilaskandidaati.
38. Vastuvõtutingimuste täitmata jätmisel langeb üliõpilaskandidaat konkursist välja.
39. Ülikoolil on õigus vastu võtta väljaspool konkurssi rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse:
   39.1. kuni kaks silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud ja vastuvõtutingimused täitnud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel, arvestades punktis 40 toodut. Sportlike tulemuste alusel võetakse väljaspool konkurssi vastu üliõpilaskandidaat, kes ei ole antud soodustust varem kasutanud;
   39.2. kuni kolm Setomaalt (Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valdadega piiritletud alad ning Petseri II Eesti Keskkool) pärit ja vastuvõtutingimused täitnud üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel, arvestades punktis 40 toodut. Setomaa päritolu alusel võetakse väljaspool konkurssi vastu üliõpilaskandidaat, kes ei ole antud soodustust varem kasutanud;
   39.3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaate, kusjuures veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekavale kandideerijatel arvestatakse ainult loodusteaduslikel aineolümpiaadidel osalemist;
   39.4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaadid. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;
   39.5. eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanud üliõpilaskandidaate järgmistele õppekavadele: aiandus, keskkonnakaitse, kalandus ja vesiviljelus, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, loodusturism, loodusvarade kasutamine ja kaitse, loomakasvatus, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, toiduainete tehnoloogia, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia.
40. Punktide 39.3, 39.4 ja 39.5 alusel vastuvõttu taotlev kandidaat ei pea sooritama vastuvõtukatset, juhul kui tema valitud konkursil on see nõutav. Punktide 39.1 ja 39.2 alusel vastuvõttu taotlev kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, juhul kui tema valitud konkursil on see nõutav. 
41. Vastuvõtutingimusi arvestamata vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma.
42. Punktis 39 ja eeskirja lisas 1 toodud viisidel vastuvõtutingimusi arvestamata vastu võetud üliõpilaskandidaadid arvestatakse vastuvõtuarvu hulka.
43. Ülikooli vastuvõtukomisjon kinnitab vastuvõetute esialgse nimekirja, mis avalikustatakse SAIS-is vastavalt vastuvõtu ajakavale. Veterinaarmeditsiini inglise õppekeelega õppekavale vastuvõetutele saadetakse vastuvõtuteade internetiaadressil http://www.estonia.dreamapply.com ja vastuvõetute esialgne nimekiri avalikustatakse SAIS-is vastavalt vastuvõtu ajakavale.
44. Vastuvõetud üliõpilaskandidaat on kohustatud kinnitama SAIS-is oma õppima asumist  2 päeva jooksul alates kandidaadi vastuvõetuks määramisest SAIS-is. Veterinaarmeditsiini inglise õppekeelega õppekavale vastuvõetud välisüliõpilaskandidaat on kohustatud kinnitama oma õppimatulekut 7 päeva jooksul alates kandidaadi vastuvõetuks määramisest internetiaadressil http://www.estonia.dreamapply.com. Kinnituse tegemata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse paremusjärjestuses järgmine üliõpilaskandidaat.
45. Kui üliõpilaskandidaat loobub õppekohast pärast vastuvõtunimekirjade kinnitamist, kutsutakse vastuvõtu ajakavas määratud perioodi jooksul vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmine üliõpilaskandidaat.

III. VASTUVÕTT MAGISTRIÕPPE ÕPPEKAVADELE
 
46. Magistriõppesse kandideerimise tingimus on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.
47. Üliõpilaskandidaat võib esitada kuni kaks avaldust.
48. Kandideerimisel esitab üliõpilaskandidaat elektroonselt või paberkandjal järgmised dokumendid:
   48.1. avaldus;
   48.2. kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend;
   48.3. välismaal omandatud kõrghariduse korral tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (eesti või inglise keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel, TOEFL iBT 61 punkti, IELTS (academic) > 5,0); 
      48.3.1. Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Innove, Briti nõukogu, TOEFL. Teiste institutsioonide poolt väljastatud keeleoskust tõendavate dokumentide puhul otsustab vastuvõtukomisjon keeleoskustaseme sobivuse üle. Dokument ei tohi olla vanem kui kaks aastat. 
      48.3.2. Eesti keele oskust ei pea tõendama isik, kes on omandanud eesti keeles kas põhihariduse, üldkeskhariduse, põhihariduse baasil kutsekeskhariduse, põhihariduse baasil keskerihariduse või kõrghariduse. 
      48.3.3. Välismaal kõrghariduse inglise keeles omandanud üliõpilaskandidaadi inglise keele oskus loetakse ilma keeleoskust tõendava dokumendita piisavaks vastavas riigis tunnustatud haridust tõendava dokumendiga, millel on märgitud õppetöö läbiviimise keel;
   48.4. isikut tõendav dokument, kui avaldus esitatakse paberkandjal;
   48.5. vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
   48.6. maastikuarhitektuuri õppekavale kandideerides portfoolio, kui üliõpilaskandidaadi omandatud kõrghariduse õppekava, õppesuunda või õppevaldkonda ei ole nimetatud eeskirja lisas 2.
49. Kui üliõpilaskandidaat on magistriõppele eelneva kõrghariduse omandanud Eesti Maaülikoolis, siis ei ole vaja esitada punktis 48.2 nõutud dokumente.
50. Kandideerimisel arvestatakse eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinnet või vastuvõtukatse hinnet ja eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel, v.a punktis 53 toodud juhul. Paremusjärjestus koostatakse eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinde ja eelneva õppeastme kaalutud keskmise hinde summa alusel, v.a punktis 53 toodud juhul. 
51. Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõpetanute lõputöö või -eksami hinnet vastavalt eeskirja lisale 2. Eeskirja lisas 2 nimetamata õppekavadel kõrghariduse omandanud on kohustatud sooritama vastuvõtukatse, v.a punktis 52 nimetatud juhul.
52. Varasemate õpingute sobivust magistriõppesse astumise tingimuste täitmiseks eeskirja lisas 2 nimetamata juhtudel hindab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi: VÕTA) kaudu õppekava haldava instituudi VÕTA komisjon vastuvõtu ajakavas ettenähtud ajaks.
53. Maastikuarhitektuuri inglise õppekeelega õppekavale kandideerijad peavad vastuvõtu ajakavas ettenähtud tähtajaks esitama portfoolio ja läbima vastuvõtukatsena vestluse. Vajadusel on võimalik vastuvõtukatse sooritada Skype’i teel. Nii portfooliot kui vestlust hinnatakse viiepunktisüsteemis ning hindamise tulemusena saadud punktide summa alusel koostatakse paremusjärjestus.
54. Ülikooli vastuvõtukomisjon kinnitab vastuvõetute esialgse nimekirja, mis avalikustatakse SAIS-is vastavalt vastuvõtu ajakavale. Maastikuarhitektuuri inglise õppekeelega õppekavale vastuvõetutele saadetakse vastuvõtuteade internetiaadressil http://www.estonia.dreamapply.com ja vastuvõetute esialgne nimekiri avalikustatakse SAIS-is vastavalt vastuvõtu ajakavale.
55. Vastuvõetud üliõpilaskandidaat on kohustatud SAIS-is kinnitama oma õppima asumist 2 päeva jooksul alates kandidaadi vastuvõetuks määramisest SAIS-is. Maastikuarhitektuuri inglise õppekeelega õppekavale vastuvõetud välisüliõpilaskandidaat on kohustatud kinnitama oma õppimatulekut 7 päeva jooksul alates kandidaadi vastuvõetuks määramisest internetiaadressil http://www.estonia.dreamapply.com. Kinnituse tegemata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse paremusjärjestuses järgmine üliõpilaskandidaat. 
56. Kahe nädala jooksul arvates immatrikuleerimisest mõjuva põhjuseta õpinguid mitte alustanud üliõpilane eksmatrikuleeritakse ülikooli nõukogu määrusega „Õppekorralduseeskiri“ kehtestatud korras. Vabanenud õppekohale kutsutakse paremusjärjestuse alusel septembrikuu jooksul järgmine üliõpilaskandidaat. 

IV. VASTUVÕTT DOKTORIÕPPE ÕPPEKAVADELE 

57. Vastuvõtt doktoriõppe õppekohtadele toimub konkursi alusel ülikooli nõukogu akadeemilise komisjoni poolt välja kuulutatud teemadele. 
58. Doktoriõppesse kandideerimise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 
59. Kandideerimisel esitab üliõpilaskandidaat elektroonselt või paberkandjal järgmised dokumendid: 
   59.1. avaldus, millel on soovitavalt juhendaja nõusolek doktoritöö juhendamiseks; 
   59.2. doktoritöö kavand 1–2 leheküljel; 
   59.3. akadeemiline elulugu (CV); 
   59.4. isikut tõendav dokument, kui avaldus esitatakse paberkandjal; 
   59.5. vajadusel nime muutmist tõendav dokument; 
   59.6. eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend; 
   59.7. Euroopa Liidus magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaadil kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid; 
   59.8. väljaspool Euroopa Liitu magistrikraadi omandanud (v.a Eestis keskhariduse omandanud) üliõpilaskandidaadil keskharidust tõendav lõputunnistus ja kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid; 
   59.9. välismaal eelmise(d) õppeastme(d) lõpetanud üliõpilaskandidaadil tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (eesti või inglise keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel, TOEFL iBT 61 punkti, IELTS  (academic) > 5,0).
      59.9.1. Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Innove, Briti nõukogu, TOEFL. Dokument ei tohi olla vanem kui kaks aastat. Teiste institutsioonide poolt väljastatud keeleoskust tõendavate dokumentide puhul otsustab vastuvõtukomisjon keeleoskustaseme sobivuse üle. 
      59.9.2. Eesti keele oskust ei pea tõendama isik, kes on omandanud eesti keeles kas põhihariduse, üldkeskhariduse, põhihariduse baasil kutsekeskhariduse, põhihariduse baasil keskerihariduse või kõrghariduse.
      59.9.3. Eelneva haridustaseme välismaal inglise keeles omandanud üliõpilaskandidaadi inglise keele oskus loetakse ilma keeleoskust tõendava dokumendita piisavaks vastavas riigis tunnustatud haridust tõendava dokumendiga, millele on märgitud õppetöö läbiviimise keel.
60. Paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse seniste õpingute vastavust valitud õppekavale, publikatsioonide olemasolu, eelmise õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel, eeldusi uurimisteema realiseerimiseks, juhendaja hinnangut kandidaadi sobivusele.
61. Otsuse üliõpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb instituudi doktoriõppe vastuvõtukomisjon hiljemalt vastuvõtu ajakavas määratud kuupäevaks. Vastuvõetute esialgne nimekiri avalikustatakse SAIS-is vastavalt vastuvõtu ajakavale. Välisüliõpilaskandidaatidele saadetakse vastuvõtuteade internetiaadressil http://www.estonia.dreamapply.com ja vastuvõetute esialgne nimekiri avalikustatakse SAIS-is vastavalt vastuvõtu ajakavale.
62. Vastuvõetud üliõpilaskandidaat on kohustatud kinnitama SAIS-is oma õppima asumist  2 päeva jooksul alates kandidaadi vastuvõetuks määramisest SAIS-is. vastuvõetud välisüliõpilaskandidaat on kohustatud kinnitama oma õppimatulekut 7 päeva jooksul alates kandidaadi vastuvõetuks määramisest internetiaadressil http://www.estonia.dreamapply.com. Kinnituse tegemata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse  paremusjärjestuses järgmine üliõpilaskandidaat.
63. Ülikool võib akadeemilise komisjoni otsuse alusel vastu võtta instituudi poolt moodustatavatele täiendavatele õppekohtadele  üliõpilaskandidaadi, kellega ülikool on sõlminud õppe- ja teadustöö läbiviimise lepingu.

V. REGULEERIMATA KÜSIMUSED

64. Käesolevas eeskirjas reguleerimata küsimused otsustab ülikooli vastuvõtukomisjon.

VI. LÕPPSÄTTED

65. Tunnistada kehtetuks Eesti Maaülikooli 27. novembri 2014. määrus nr 21.

 


Rektor     
Mait Klaassen    

Lea Michelson

Akadeemiline sekretär

Koostas:  Eda Aitsen, õppe peaspetsialist   

Kooskõlastas: Marit Seesmaa, jurist

Lisa 2

Magistriõppesse astumise tingimused (eelmise õppeastme lõputöö/-eksami hinde arvestamine vastuvõtukatsena).