Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Sisseastumine

VASTUVÕTT 2016

Magistriõppesse kandideerimise tingimus on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.

Üliõpilaskandidaat võib esitada kaks avaldust.

 

AVALDUSE ESITAMINE 

Kandideerimisel esitab kandidaat elektroonselt SAISis või paberkandjal järgmised dokumendid:

  1. avaldus;
  2. kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend;
  3. vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
  4. maastikuarhitektuuri õppekavale kandideerides portfoolio, kui üliõpilaskandidaadi omandatud kõrgharidust ei ole nimetatud vastuvõtueeskirja lisas 2.

Dokumente paberkandjal võtame vastu tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

 

OLULISED KUUPÄEVAD 

Vaata  vastuvõtu ajakava.

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  1. eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinnet ja
  2. eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Paremusjärjestus koostatakse eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinde ja eelneva õppeastme kaalutud keskmise hinde summa alusel.

NB! Elektroonilise avalduse juurde ei teki eelmise  astme õppetulemusi, sest riiklikesse registritesse neid ei kanta. Õppetulemused kannab SAISi vastuvõtutöötaja, võttes aluseks kandidaadi esitatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi.

Eelmise õppeastme lõpudokumente ei ole vaja esitada ülikoolis kohapeal, kui üliõpilaskandidaat on magistriõppele eelneva kõrghariduse omandanud Eesti Maaülikoolis. Sel juhul sisestatakse eelmise õppeastme kaalutud keskmine hinne ja lõputöö hinne SAISi maaülikooli õppeinfosüsteemist.

Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 2. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 2 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse, v.a juhul, kui VÕTA komisjon või vastuvõtukomisjon on otsustanud hinnata tema varasemad õpingud sobivaks magistriõppesse astumise tingimuste täitmiseks.

VÕTA taotlus varasemate õpingute hindamiseks

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! Vastu võetuks osutunud üliõpilaskandidaat kinnitab oma õppima tulekut SAISis 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis.

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi.

Magistriõppes kestab vabade õppekohtade täitmine sobivate üliõpilaskandidaatide olemasolul kuni septembrikuu lõpuni. Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2016.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Magistriõppe vastuvõtuinfo (sh VÕTA taotlused):

Peaspetsialist Eda Aitsen

Tel: 731 3890

E-mail: eda.aitsenemu.ee