Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Vastuvõtt väljaspool konkurssi 2016. aastal

2016. aastal võtame rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse vastu väljaspool konkurssi:

 1. kuni kaks silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel (üliõpilaskandidaat esitab täidetud avaldusankeedi koos sisseastumisavaldusega SAISis);
 2. kuni kolm Setomaalt (Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso valdadega piiritletud alad ning Petseri II Eesti Keskkool) pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaate, kusjuures veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekavale kandideerijatel arvestatakse ainult loodusteaduslikel aineolümpiaadidel osalemist;
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaadid. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;
 5. eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanud üliõpilaskandidaate järgmistele õppekavadele: aiandus, kalandus ja vesiviljelus, keskkonnakaitse, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, loodusturism, loodusvarade kasutamine ja kaitse, loomakasvatus, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, toiduainete tehnoloogia, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia;
 6. kutsekeskhariduskooli põllumajanduserialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 järgmistele õppekavadele:  aiandus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine;
 7. kutsekeskhariduskooli põllumajanduserialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 loomakasvatuse õppekavale;
 8. kutsekeskharidusasutuse kalakasvatuse eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 kalakanduse ja vesiviljeluse õppekavale;
 9. kuni neli kutsekeskhariduskooli toiduainete töötlemise erialade lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,5 toiduainete tehnoloogia õppekavale;
 10. kutsekeskhariduskooli lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnika erialade kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel järgmistele õppekavadele: tehnotroonika, tehnika ja tehnoloogia;
 11. Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala või Luua Metsanduskooli lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 ja kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel metsanduse õppekavale;
 12. Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 ja kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel puidutöötlemise tehnoloogia õppekavale.

Taotledes vastuvõttu väljaspool konkurssi esitab üliõpilaskandidaat vajalikud tõendavad dokumendid (nt tõend olümpiaadil osalemise või sporditulemuste kohta) vastuvõtukomisjonile avalduste esitamise perioodil kas elektroonselt või paberkandjal. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist.

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma.

 

LISAPUNKTID

Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele arvestatakse konkursipunktides viis lisapunkti, kui nad kandideerivad järgmistele õppekavadele: biotehnilised süsteemid, geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine, maaehitus, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, vesiehitus ja veekaitse, veterinaarmeditsiin. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist ja lisapunktide saamiseks ei pea kandidaat midagi lisaks tegema.

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus.

 

 

INFO SPORTLIKE TULEMUSTE ALUSEL väljaspool konkurssi vastuvõtu kohta

 

1. Ülikoolil on õigus võtta vastu väljaspool konkurssi kaks vastuvõtutingimused täitnud kandidaati, kes on näidanud silmapaistvaid sportlikke tulemusi. Üks koht on mõeldud eelkõige individuaal- ja teine võistkonnaala sportlasele. (Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskirja punkt 39.1)
2. Pingereas kahele järgnevale silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaadile lisatakse sisseastumisskoorile 1 lisapunkt. (Eesti Maaülikooli 2016. aasta vastuvõtueeskirja punkt 32).

Kui ühes kategoorias pole nõuetele vastavaid sportlasi, on Eesti Maaülikooli Spordiklubi komisjonil õigus anda lisakoht teise kategooria sportlaste (nt 0 individuaalsportlast ning 2 võistkonnaala sportlast). Pingerea koostamisel võtab komisjon aluseks taotluse esitamisele eelneval kahel kalendriaastal saavutatud sportlikud tulemused. Igal kandidaadil on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti alljärgnevalt:

•  Kuni 60 punkti sportlikud tulemused olümpiamängude kavasse kuuluvatel spordialadel ning kuni 50 punkti olümpiamängude kavasse mittekuuluvatel spordialadel
•  Kuni 20 punkti spordialadele, mille alaliidu liikmeks on Eesti Maaülikooli Spordiklubi (kergejõustik, maadlus, saalihoki, võrk-, korv- ja jalgpall).
•  Kuni 20 punkti komisjon eksperthinnang

Komisjonil on õigus anda igale kandidaadile kuni 20 lisapunkti. Selleks võtab komisjon arvesse vastaval alal või kategoorias osalejate arvu, sportlase perspektiivi, taotlemisele eelnenud perioodil sportlast seganud vigastusi, muid sportlikke kriteeriume (nt koht maailma edetabelis, rekordid, tipptulemused, kuulumine Eesti koondisesse), tulemusi mitteklassikalistel ja –standardsetel aladel jne. Samuti arvestab komisjon sportlase perspektiivi õpingute ajal kõige paremini esindada Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaülikooli Spordiklubi.