Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Ajateenistus

Ülikooli astumisega samal aastal keskhariduse omandanud kutsealustel seisab ees vastutusrikas valik õpingute jätkamise ja tulevase karjääri planeerimise osas. Valikute tegemisel on väga oluline teada kõiki õigusi ja kohustusi kaitseväeteenistuskohustuse täitmisel.

Kutsealusel, kes omandas keskhariduse 2016. aastal ja jätkab vahetult ehk sama aasta sügisel õpinguid Eesti kõrgkoolis (mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom) on võimalus teatada, millal ta hiljemalt kolme aasta jooksul alates kõrgkooli vastuvõtmisest soovib asuda ajateenistusse. Seega on 2016. aastal keskhariduse omandanutel õigus valida 2016, 2017, 2018 ja 2019 kalendriaasta vahel. Oma valikust tuleb kutsealusel Kaitseressursside Ametile kirjalikult teatada hiljemalt 15.09.2016.

Valitud kalendriaasta on võimalik teatada kasutades Kaitseressursside ameti kodulehe vastaval alamlehel või riigiportaalis www.eesti.ee olevat vormikohast taotlust. Taotluse võib ametile saata posti teel, digitaalselt allkirjastatult e-postiga või riigiportaali kaudu.

Kalendriaasta valikust mitteteatanud kutsealused kutsutakse ajateenistusse üldises korras igal ajal, arvestades riigi vajadusi.

Sisseastujad saavad informatsiooni Kaitseressursside Ameti kõrghariduse ja ajateenistuse teemalisel alamlehel või Kutsealuse tasuta infotelefonil 800 2525.