KEHTESTATUD Eesti Maaülikooli nõukogu 30. mai.2013 määrusega nr 11
(jõust. 01.09.2013)
 
MUUDETUD Eesti Maaülikooli nõukogu 13.03.2014 määrusega nr 1-5/6
(jõust. 02.02.2014)

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste ülekandmise tingimused ja kord

 

 
Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse paragrahvi 14 lõike 3 punkti 4¹ ning Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 26.1.16 alusel.
 
I. Üldsätted

1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord (edaspidi VÕTA kord) sätestab varasemate õpingute ja kogemusest õpitu arvestamise (edaspidi VÕTA) ning (välis)külalisüliõpilasena sooritatud õpitulemuste ülekandmise (edaspidi õpitulemuste ülekandmine) Eesti Maaülikoolis (edaspidi ülikool).  

2. VÕTAt ja õpitulemuste ülekandmist rakendatakse õppekava täitmisel tasemeõppes.

3. VÕTA on enne ülikooli tasemeõppe praegusele õppekohale õppima asumist sooritatud õpitulemuste ning kogemusest õpitu arvestamine õppekava täitmisel. Õppekava täitmisel võib arvestada:
3.1. varem tasemeõppes sooritatud õpinguid (formaalne õpe);
3.2. täienduskoolituses õpitut (mitteformaalne õpe);
3.3. kogemusest õpitut (informaalne õpe).

4. Õpitulemuste ülekandmine on ülikooli tasemeõppes õppimise ajal (välis)külalisüliõpilasena teises kõrgkoolis sooritatud õpitulemuste arvestamine õppekava täitmisel.

5. VÕTA rakendamisel ja õpitulemuste ülekandmisel hinnatakse õpiväljundite vastavust õppekavale ning õppeainete ja õppekava eesmärkidele.

6. Tasemeõppes õppimise ajal (välis)külalisüliõpilasena sooritatud õpitulemused arvestatakse üliõpilase semestri õppemahu täitmise hulka.

7. [Kehtetu – EMÜ nõukogu 13.03.2014 määrus nr 1-5/6 – jõust. 02.02.2014]

8. Lõputöö kaitsmise ja/või lõpueksami(te) sooritamise suhtes VÕTAt ei rakendata.

9. Ülikooli nõukogu õppekomisjon võib kinnitada nimekirja õppeainetest, mille suhtes VÕTAt ja õpitulemuste ülekandmist ei rakendata. Vastav märge on õppeaine juures õppeinfosüsteemis (ÕIS).

10. VÕTA  ning õpitulemuste ülekandmise nõustajad (edaspidi VÕTA nõustaja) ja hindajad (edaspidi VÕTA komisjon) määrab instituudi õppedirektor korraldusega. Info VÕTA nõustajate ja VÕTA komisjoni kohta asub ÕISis õppekava üldandmete lehel.

11. Käesoleva määrusega sätestatut täidab instituudis õppedirektor ja õppekorralduse spetsialist ning kolledžis direktor.

12. VÕTA ja õpitulemuste ülekandmisega seonduvate otsuste vaidlustamine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

II. Taotlemine

13. VÕTAt ja/või õpitulemuste ülekandmist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab avalduse/taotluse õppekava VÕTA nõustajale.

14. Õpitulemus(t)e ülekandmisel taotlust täitma ei pea, kui õppeainete sooritamise kohta on olemas varasem kirjalik kokkulepe või taotletakse vabaaine(te) ülekandmist. Sel juhul esitab taotleja VÕTA nõustajale tõendi(d) varasema kokkuleppe kohta ja õpisooritust tõendava(d) dokumendi(d) õpingute sooritamise originaalkeeles (kui õppimine ei toimunud eesti või inglise keeles), eesti keeles ja inglise keeles.

15. Koos vormikohase VÕTA taotlusega esitatakse:
15.1. tasemeõppe õpitulemuste korral õpinguid tõendavad dokumendid (originaal ja koopia) ja läbitud õppeaine(te) sisukirjelduse/ainekava;
15.2. täienduskoolituses õpitu korral täienduskoolitustunnistus, läbitud õppe sisukirjeldus ning omandatud teadmiste ja oskuste eneseanalüüs. Hindamisega lõppenud täienduskoolitust käsitletakse tasemeõppe õpingutena;
15.3. kogemusest õpitu korral eneseanalüüs, milles taotleja analüüsib kogemust ning sellest õpitut ning toob välja seosed taotletava õppeaine, -mooduli ja õppekavaga. Võimalusel lisatakse tõend(id) töötamise kohta ning muud taotleja poolt vajalikuks peetud omandatud oskusi ja pädevusi tõendavad dokumendid.

16. Kui varasemaid õpinguid ja/või kogemusest õpitut tõendav originaaldokument ei ole eesti või inglise keeles, esitab taotleja lisaks tõlke, mille on kinnitanud dokumendi väljaandja või notar.

17. VÕTA nõustaja kontrollib ja kinnitab dokumentide koopiad ning tagastab dokumentide originaalid.

18. Esitatud dokumentide ja teiste tõendusmaterjalide õigsuse eest vastutab taotleja.

19. Instituudi õppedirektoril on õigus kehtestada oma korraldusega VÕTA taotluste esitamise tähtajad. Tähtajad peavad olema kehtestatud enne õppeaasta algust.
 

III. Hindamine ja arvestamine

20. VÕTA ja õpitulemuste ülekandmise õigeaegse ja õiglase hindamise ning hindamise kvaliteedi eest vastutab VÕTA komisjon, mille koosseisu kuuluvad õppejõud ja/või teadustöötajad. Vajadusel võib komisjoni töösse kaasata üliõpilaste esindajaid, eksperte ülikoolist või väljastpoolt ülikooli.

21. Õpitulemuste ülekandmisel ja varasemate tasemeõpingute puhul võrdleb VÕTA komisjon sooritatud õppeaine pädevusi õppekavajärgse õppeaine pädevustega ning annab hinnangu õppeaine sobivusele õppekava kontekstis.

22. Täienduskoolituse ja kogemusest õpitu puhul hindab VÕTA komisjon omandatud pädevuste vastavust taotletava EMÜ õppeaine pädevustele.

23. VÕTA komisjon võib küsida taotlejalt lisadokumente, määrates nende esitamiseks tähtaja. Kogemusest õpitu hindamisel võib komisjon anda taotlejale praktilisi ülesandeid ja/või viia läbi intervjuu.

24. VÕTA ja/või õpitulemuste ülekandmine otsustatakse ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest (v.a suvekuudel). Kui lisatoimingud nõuavad rohkem aega, võib otsustusaeg pikeneda.  

25. VÕTA komisjoni põhjendatud otsus õppeainete ülekandmise ja/või varasemate õpingute ja kogemusest õpitu arvestamise/mittearvestamise kohta märgitakse VÕTA taotluse lehele. Komisjoni otsus sisaldab arvestatud õppeaine nimetust, mahtu, hindamise tulemust ja märget, kas õppeaine arvestatakse kohustusliku, valik- või vabaainena. Otsuse kinnitab komisjoni esimees. VÕTA nõustaja teavitab taotlejat komisjoni otsusest e-kirjaga.

26. Mitteüliõpilase, sh reimmatrikuleerimise taotleja või ekstern, taotluse puhul vormistab komisjon põhjendatud kirjaliku otsuse, mille alusel on võimalik   hilisem õppeaine(te) sisestamine ÕISi. Otsus registreeritakse õppealase kirjavahetusena ja säilitatakse väljamineva kirjana ülikooli rektori kehtestatud korras. VÕTA nõustaja teavitab taotlejat komisjoni otsusest e-kirjaga.

27. Doktorantide erialaainete arvestamise taotlusele annab esmase nõusoleku doktorandi ülikoolipoolne juhendaja, kes kinnitab allkirjaga õppeaine sisulist sobivust individuaalse õppeplaani täitmiseks.  

28. Kui läbitud õpingute  maht on suurem õppekavas ette nähtud õppeaine mahust, arvestatakse rohkem sooritatud õppe maht vaba- või valikainena.

29. Kui varasemalt läbitud õpingute maht on väiksem õppekavas ettenähtud õppeaine mahust, sooritab üliõpilane õppekava mahu täitmiseks õppeaineid vastavalt VÕTA komisjoni soovitustele.

30. Varasemate õpingute ja kogemusest õpitu arvestamine õppeaine osana toimub üliõpilase ja vastavat õppeainet õpetava õppejõu kokkuleppel ning selle kohta taotlust ei esitata.

31. Ülekantud õpitulemused ja VÕTA kantakse ÕISi VÕTA komisjoni otsuse  alusel, sealjuures:
31.1. tasemeõppe korral sisestatakse ÕISi originaalsooritus. Märgitakse õppeaine nimetus eesti, inglise ja originaalkeeles, õppeaine kood, tulemus, õppejõu nimi, õppeasutuse nimi eesti, inglise ja originaalkeeles, soorituse kuupäev. Kui õppeainel puudub kood või õppejõu nimi, jäetakse vastavad lahtrid täitmata.  Kui soorituse hinne on võrreldavas hindamissüsteemis (positiivne skaala 1–5), märgitakse ÕISi eristav hinne ülikoolis kehtiva hindamissüsteemi alusel, muudel juhtudel mitteeristava hindamise alusel;
31.2. kogemusest õpitu korral sisestatakse ÕISi ülikooli ÕISis registreeritud õppeaine. Sooritamise kohana kuvatakse Eesti Maaülikool, kuupäevana VÕTA taotluse arvestamise kuupäev, õppejõuna VÕTA komisjon. Kogemusest õpitut saab arvestada ainult ülikoolis õpetatavate õppeainete raames. Kogemusest õpitu puhul kasutatakse mitteeristavat hindamist;
31.3. kui täienduskoolitus on lõppenud hindamisega (eksam, arvestustöö jm), sisestatakse see ÕISi analoogselt tasemeõppega, muul juhul analoogselt kogemusest õpituga.
 

IV. Kvaliteedi tagamine

32. VÕTA ja õppeainete ülekandmise kvaliteet tagatakse ülikooli õppe kvaliteedistrateegiast lähtuvalt.

33. Ülikool tagab:
33.1. taotlejale vajaliku informatsiooni ja nõustamisteenuste kättesaadavuse;
33.2. nõustamist ja hindamist läbi viivate isikute kompetentsuse ja erapooletuse ning protseduuri ühetaolisuse;
33.3. esitatud andmete konfidentsiaalsuse.

34. Ülikool loob võimalused kõigi osapoolte osalemiseks VÕTA-alases täienduskoolituses ning koostöövõrgustikes.

35. VÕTA üldise koordineerimise eest ülikoolis vastutab õppeprorektor, instituudis õppedirektor.

36. Ülikooli nõukogu õppekomisjon hindab vähemalt üks kord õppeaastas hindajate tehtud otsuseid, et tagada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ühtne tase, ning vajadusel teeb ettepanekuid VÕTA tingimuste ja korra muutmiseks.
 

V. Rakendussätted

37. [Kehtetu – EMÜ nõukogu 13.03.2014 määrus nr 1-5/6 – jõust. 02.02.2014]

38. Eesti Maaülikooli nõukogu 26. mai 2011 määrus nr 4 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord Eesti Maaülikoolis“ tunnistatakse kehtetuks.

39. Käesolev kord jõustub 1. septembril 2013. a.