Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

VÕTA – Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

VÕTA eesmärgid:

·  suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust;

·  avardada võimalusi elukestvaks õppeks.

VÕTA-t saab kasutada:

· õppekava täitmisel;

· poolelijäänud õpingute jätkamisel;

· sisseastumisel (ülikooli kehtestatud vastuvõtutingimuste täitmiseks).

VÕTA võimaldab arvestada

· varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;

· täiendkoolituses või iseseisvalt õpitut;

· töökogemusest saadud teadmisi ja oskusi.


Eesti Maaülikool tunnustab varasemaid õpinguid ja erialast töökogemust vastavalt ülikooli nõukogu kehtestatud korrale "Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste ülekandmise tingimused ja kord" (kehtib kuni 31.08.2016).

VÕTA tingimused ja kord (kehtib alates 01.09.2016).
 

VÕTA taotluse esitamine: dokumendid

Taotlus varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks õppekava täitmisel (MS Word'i failina)

Lisa 1 - õppeaine arvestamise taotlus (MS Wordi failina)

Lisa 2 - töökogemuse arvestamise taotlus (MS Word'i failina)

Lisa 3 - täiendusõppe arvestamise taotlus (MS Word'i failina)


VÕTA protsess EMÜS: protsessijoonis (.pdf-failina)

2008 - 2014 toimus VÕTA arendamine Primus programmi raames (vt. www.archimedes.ee/primus ).


VÕTA nõustajad instituutides

VÕTA erisused instituuditi


VÕTA tagasisideküsitlused

Aastatel 2010, 2011, 2012 ja 2013 on üliõpilastelt kogutud tagasisidet VÕTA toimimise kohta Eesti Maaülikoolis.
Tagasiside kokkuvõtted leiad siit.

Tagasiside koostamist on kõigil neljal aastal toetanud programm PRIMUS.


VÕTA juhendid

VÕTA hindaja käsiraamat
VÕTA käsiraamat
VÕTA taotleja juhend