Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Erasmusega praktikale

Erasmus+ programmi välispraktikal osalemise tingimused Eesti Maaülikoolis

 

Kes saavad osaleda?

 • üliõpilane peab olema  praktika toimumise ajal Eesti Maaülikooli immatrikuleeritud;
 • AGA alates juulist 2014 võivad minna praktikale ka samal aastal lõpetanud. Sealjuures tuleb jälgida, et praktika periood peab jääma lõpetamisele järgneva 12 kuu sisse. Kui lõpetasite ülikooli 22. juunil 2014  ning lähete praktikale oktoobris, peab teie praktika lõppema enne 21. juunit 2015. Siinjuures pidage meeles, et praktikataotlus tuleb esitada enne ülikooli lõpetamist!

Kui kaua saab Erasmusega välismaal praktikal olla?

 • Erasmuse programmis võib osaleda (sh praktika) iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud;
 • praktika kestuseks on 2 - 12 kuud;

Rahastamine

Alates 2014/15 õppeaastast makstakse mobiilsuses osalevatele üliõpilastele ainult elamistoetust, sõidutoetust ei maksta.

ERASMUS+ programmi stipendiumimäärad  2015/2016 õppeaastal.

Üliõpilasel tuleb lisaks igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele ning elamisloale. Erasmus stipendium ei kata kindlasti kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal viibimisega seonduvaid lisakulutusi.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välispraktika perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmus-praktikandina välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat stipendiumi (DoRa või Kristjan Jaak). Erasmus-praktikandi staatust ja privileege võib kasutada ka ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmus praktikandi staatust omal kulul).

Keelenõuded ja keeleõpe

Praktikandi keeleoskus peab olema piisav asutuse töös aktiivselt ja tulemuslikult osalemiseks.

Tavaliselt piisab kandideerimisel inglise keele tõendist, täiendavalt võidakse nõuda ka kohaliku keele oskuse tõendamist. Keeleoskuse tõendina esitamiseks sobib kas mõne rahvusvahelise keeletesti sooritamise kinnitus (inglise keele puhul TOEFL, IELTS, saksa keele puhul Goethe instituudi test vmt), mõne ülikooli juures sooritatud keeletesti tulemus või Eesti Maaülikoolis kohustusliku inglise või saksa keele kursuse läbimise kinnitus. Kui oled Eesti Maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt vähemalt B2 tasemel, siis võta tõendi saamiseks ühendust keelekeskuse juhataja Ülle Sihveriga (ylle.sihveremu.ee).

Kohustuslikud keeletestid

Juhul kui praktika töökeeleks on inglise, saksa, prantsuse, itaalia või hispaania keel, on kõikidele alates 2014/15 kevadsemestrist Erasmuse õpirändes osalevatele üliõpilastele kohustuslikud on-line keeletestid nii enne kui ka pärast vahetusperioodi. Nõue ei kehti juhul, kui vastav keel on üliõpilase emakeel. Eesti Maaülikool viib kõigile erasmuslasteks välja valitud üliõpilastele läbi on-line keeletestid selleks Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud  töökeskkonna kaudu. Süsteem saadab keeletesti tulemused automaatselt nii osalejale kui ülikooli esindajale.

Vabatahtlikud online-keelekursused

Juhul kui kohustusliku keeletesti tulemusena selgub, et üliõpilase võõrkeele oskus (inglise, saksa, prantsuse, itaalia või hispaania keeles) jääb alla soovitatud taset, on alates 2014/15 kevadsemestrist võimalik osaleda on-line keelekursusel ühes eelmainitud keeles (kestus 2-12 kuud). Nimetatud keelekursused toimuvad õpirändele eelnevalt ja sellega paralleelselt. Täpsem info Erasmuse üldkoordinaatorilt.

Kindlustus

Üliõpilane on kohustatud omama välispraktika ajal tervisekindlustust, soovitav on teha lisaks ka reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustus. Kindlasti tuleb vormistada Euroopa Ravikindlustuskaart.

KONKURSS

Kuidas kandideerida?

 • Välismaale praktikale minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Asutuse ja sihtmaa valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast ja iseenda huvidest;
 • Praktikakoht tuleb tudengil endal leida (konsulteerige instituudiga ning tutvuge praktikanõuetega). Alustuseks võib abi olla siin lehel välja toodud portaalidest. Ülikooli saadetud praktikapakkumiste kohta saate infot meililistist careerlists.emu.ee ;
 • Kui oled sobiva praktika-asutuse leidnud ja neilt jah-sõna saanud, kandideeri maaülikoolis Erasmus+ programmi toetusele, täites Dream Apply Exchange keskkonnas taotluse. Vaata juhendist, kuidas seda teha. Taotluse juurde lisa keeletõend ja õppetulemuste väljavõte. Kui asutuses ei toimu töö Sinu emakeeles, tuleb tõendada õppetöökeele oskust. Kui oled maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt, küsi keeletõend meie keelekeskuse juhatajalt Ülle Sihverilt (ylle.sihver[at]emu.ee). Ingliskeelne õppetulemuste väljavõte (transcript of records) küsi oma instituudi õppekorralduse spetsialistilt.

Millal kandideerida?

Erasmus+ praktikale on võimalik kandideerida jooksvalt aastaringselt, kuni on vabu kohti. NB! Eraldi tingimused võivad kehtida veterinaaria kliinikupraktikale kandideerijatele, kuna ülikoolide kliinikutes on kohtade arv piiratud. Loe veterinaaria praktika kohta täpsemalt siit.

Kui taotlus Maaülikoolis on esitatud

 • Kui taotlus maaülikoolis on esitatud (Dream Apply Exchange süsteemis submitted), kontrollib maaülikooli Erasmuse koordinaator selle üle.
 • Kui mõnda väliskõrgkooli õppima minekuks on esitatud rohkem taotlusi kui ülikoolidevahelises lepingus kokku lepitud õppekohti, asetatakse üliõpilased pingeritta, võttes aluseks järgmised aspektid:
  • kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste;
  • välisülikoolis nõutud võõrkeele tase (juhul, kui see ei ole üliõpilase emakeel);
  • konkreetse väliskõrgkooli järjekord üliõpilase taotluses.
 • Järgmise sammuna tuleb täita praktikaleping ehk Learning Agreement for Traineeship. Selle lepinguga kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev asutus – vahetusperioodiks üliõpilase praktikaplaani. See leping peab olema kolme osapoole allkirjadega EMÜ Erasmuse üldkoordinaatori käes enne välispraktika algust;
 • Välispraktika tunnustamiseks ning koduülikooli praktika või ainete asendamiseks tuleb lisaks praktikalepingule täita ja kooskõlastada välismaale õppima asuva külalisüliõpilase ankeet (KA). Selle VASAKUSSE tulpa kirjuta õppeained (või praktika), mida välispraktikal läbida kavatsed. Ainete valiku juures on kõige tähtsamaks kriteeriumiks nende sobivus Sinu õppekavasse - kas valitud ained lähevad õppekava täiteks või vabaaineteks. Ankeedi KOLMAS tulp täida koos õppedirektoriga, seejärel esita ankeet oma õppekava VÕTA komisjonile, kes kinnitab täpselt, millised ained asendavad konkreetseid õppekavajärgseid aineid, millised sobivad valikaineteks ja millised vabaaineks;
 • Kui VÕTA komisjon on ankeedi kinnitanud, esita praktikaleping allkirjastamiseks instituudi Erasmus koordinaatorile ja ülikooli Erasmuse üldkoordinaatorile. Ankeet jääb aga ülikooli Erasmuse üldkoordinaatori kätte  ning see võetakse jälle ette ainepunktide ülekandmise käigus.

Stipendium

 • Stipendiumileping välismaale suunduva üliõpilasega sõlmitakse eelpoolnimetatud dokumentide esitamise järel;
 • Erasmus+ programmi stipendiumimäärad leiad siit
 • Stipendiumileping sõlmitakse reeglina enne välismaale siirdumist, kuid mitte enne praktikalepingu kooskõlastamist. See tähendab, et kui praktikalepingu sõlmimine viibib, viibib ka stipendiumi kättesaamine;
 • Stipendium makstakse välja kahes või kolmes osas: üheks semestriks välismaale mineku korral makstakse 80% üldsummast enne praktikat ja ülejäänu pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist. Terve õppeaasta kestva lähetuse puhul makstakse sügis- ja kevadsemestri toetus eraldi enne vastava semestri algust 80% ulatuses ning ülejäänud summa pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist.

Välispraktika ajal

Õpingute pikenemine koduülikoolis (alates 2013/14 õa immatrikuleeritutele)

Üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks (kehtib ainult neile, kes on alates 2013/14 õa immatrikuleeritud), kui praktika periood on vähemalt 3 kuud ning praktika mahuks on 15 EAP-d.

Millised õigused ja kohustused kehtivad mulle välismaal viibides?

 • Kui te maksate Eesti Maaülikoolis õppeteenustasu, tuleb seda teha ka välispraktikal viibides;
 • Riikliku õppetoetuse maksmine välispraktikat sooritavale üliõpilastele jätkub, juhul kui instituut ei otsusta teisiti;
 • Riikliku õppelaenu väljamaksmine välispraktikat sooritavale üliõpilasele jätkub.

Praktikalepingu muutmine

Kui välismaale kohale jõudes selgub, et praktika sisus on midagi teistsugust, kui alguses praktikalepingus kokku lepitud, tuleb praktikalepingut muuta. Muudatused tuleks vormistada võimalusel mitte hiljem kui üks kuu alates praktika algusest. Praktikalepingu muutmine kajastatakse praktikalepingu muudatuste vormil (Changes to the Learning Agreement for Traineeship), mis kinnitatakse nii ülikooli kui praktika-asutuse poolt. Koos praktikalepingu muudatustega tuleb vormistada ka uus välismaale praktikale asuva külalisüliõpilase ankeet.  Muudatuste leht kehtib ainult koos allkirjastatud originaal-praktikalepinguga.

Välismaalt tagasi tulles

 • Esita maaülikooli Erasmus koordinaatorile praktika sooritamise kinnitus (Traineeship Certificate);
 • Kui kogusid praktika käigus ka ainepunkte, esita ka selle kohta tõend (transcript of records) maaülikooli Erasmus koordinaatorile;
 • Esita praktika läbimist kinnitavad dokumendid oma instituudis praktika eest vastutavale õppejõule;
 • Pärast praktika lõppu tuleb esitada on-line tagasiside-aruanne EU-Survey keskkonna vahendusel. Programmis osalenud tudeng saab e-posti teel teate, mis sisaldab linki tagasiside-aruande vormile. Aruande esitamine on eelduseks stipendiumi viimase osamakse saamiseks;
 • Pärast välispraktika lõppu tuleb sooritada on-line keeletest;
 • Kui soovid, löö kaasa ESN TARTU tegevustes ja hakka Eesti Maaülikooli välisüliõpilaste buddy'iks (kontakt: välissuhete spetsialist Liis Massa).

Vaata ka Erasmus+ praktika dokumentide checklisti.

Juhend VETERINAARIA üliõpilaste välispraktika korralduseks Erasmus programmi raames