Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)
VÕETUD VASTU Eesti Maaülikooli nõukogu
25. aprilli 2013 määrusega  nr 1-5/8
(jõust. 01.07.2013)

 

MUUDETUD Eesti Maaülikooli nõukogu
20. juuni 2013 määrusega  nr 1-5/13
(jõust. 01.07.2013)
 
MUUDETUD Eesti Maaülikooli nõukogu
30. jaanuari 2014 määrusega  nr 1-5/1
(jõust. 30.01.2014)
 
MUUDETUD Eesti Maaülikooli nõukogu
13. märtsi 2014 määrusega  nr 1-5/4
(jõust. 02.02.2014)
 
MUUDETUD Eesti Maaülikooli nõukogu
29. mai 2014 määrusega  nr 1-5/10
(jõust. 29.05.2014)

 

 

ÕPPEKULUDE HÜVITAMISE TINGIMUSED JA KORD TASEMEÕPPES

 

Võetud vastu ülikooliseaduse paragrahvi 133 lõike 4 ja Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 26.2.4 alusel.

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

 1. Määrus sätestab õppekulude hüvitamise tingimused ja korra Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikool) tasemeõppes.
 2. Õppekulude hüvitamise kohustus on:
2.1. alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilasel, kes
2.1.1. õpib eesti õppekeelega õppekaval täiskoormusega ja kellel on uue semestri alguseks täitmata eelnevate semestrite ettenähtud õppe kumulatiivsest mahust rohkem kui 8 EAP, välja arvatud doktoriõppes õppival üliõpilasel. Õppekulude hüvitamise kohustus on täitmata õppe mahu osas, mis ületab 8 EAPd;
2.1.2. õpib eesti õppekeelega õppekaval osakoormusega;
2.1.3.õpib inglise õppekeelega õppekaval, välja arvatud doktoriõppes täiskoormusega õppival üliõpilasel ja välja arvatud juhul, kui üliõpilasele on määratud punktis 481 nimetatud sihtstipendium;
[EMÜ nõukogu 29.05.2014 määrus nr 1-5/10 – jõust. 29.05.2014]
2.1.4. asus uuesti õppima samale kõrgharidusastmele enne, kui möödus õppekava, millel üliõpilane varem õppis, kolmekordne või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava korral õppekava kahekordne nominaalkestus samale kõrgharidusastmele õppima asumisest, ja ta ei ole varasemalt samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole õppekava nominaalkestuse ulatuses;
2.1.5. on immatrikuleerimisele eelneva kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud samalt õppekavalt ja on õppinud eelmisel õppekohal vähemalt ühe semestri;
2.2 enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud riigieelarvevälisel õppekohal õppival üliõpilasel, välja arvatud doktoriõppes õppival üliõpilasel;
2.3. eksternil, välja arvatud doktoritöö kaitsmisel.
     3. Õppekulude hüvitamise määra nimetatakse õppeteenustasuks.
 1. Õppeteenustasu kehtestab ülikooli nõukogu oma otsusega igaks õppeaastaks vähemalt neli kuud enne õppeaasta algust, arvestades kolledži ja instituutide nõukogude ettepanekuid.
     5. Õppeteenustasu kehtestatakse
5.1. alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele
5.1.1. ainepunkti hinnana eesti õppekeelega õppekavadel, välja arvatud doktoriõppe õppekavadel;
5.1.2. semestritasu ja ainepunkti hinnana inglise õppekeelega õppekavadel, välja arvatud doktoriõppe õppekavadel;
5.1.3. semestritasuna doktoriõppe õppekavadel;
5.2. enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele semestritasuna eraldi statsionaarses õppes ja kaugõppes;
5.3. ainepunkti hinnana eksternile õppeteenuse osutamiseks. Ülikooli nõukogu võib kehtestada eksternile õppeteenuse osutamiseks ainepunkti hinnast erineva õppeteenustasu lõputöö kaitsmiseks või lõpueksami(te) sooritamiseks.
[EMÜ nõukogu 30.01.2014 määrus nr 1-5/1 – jõust. 30.01.2014]
 1. Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ja nende riikide pikaajalise elaniku elamisloaga välismaalastele kehtib ühesuurune õppeteenustasu. Ülikooli nõukogu võib kehtestada kõrgema õppeteenustasu Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikest üliõpilastele, kellel ei ole mõnes Euroopa Liidu riigis pikaajalise elaniku elamisluba.
 2. Õppeteenustasu määr võib erineda õppekavati.

 

 1. ÕPPETEENUSTASU MAKSMINE

 

 1. Õppeteenustasu makstakse arve alusel, mille ülikool esitab õppeteenustasu maksjale elektroonselt vähemalt 14 päeva enne maksetähtpäeva saabumist. Instituut või kolledž esitab rahandusosakonda õppedirektori või kolledži direktori korralduse või arve esildise õppeteenuse osutamise lepingu, õppekulude hüvitamise lepingu või õppeaja pikendamise korralduse alusel hiljemalt 21 päeva enne maksetähtpäeva saabumist.

 

II.1. Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased

 

II.1.1. Üldsätted

 

 1. Õppeteenustasu makstakse hiljemalt maksetähtpäevaks, milleks on sügissemestril 15. oktoober ja kevadsemestril 1. märts.  Üliõpilasel on õigus maksta õppeteenustasu õppeaasta eest korraga, sel juhul on õppeteenustasu maksmise tähtpäev 15. oktoober.
 2. Täiskoormusega õppes makstakse õppeteenustasu instituudi õppedirektori või kolledži direktori korralduse alusel. Osakoormusega õppes, inglise õppekeelega õppekaval ning vastavalt punktidele 2.1.4 ja 2.1.5. uuesti õppima asumisel makstakse õppeteenustasu ülikooli ja üliõpilase vahel sõlmitud õppekulude hüvitamise lepingu alusel. Leping sõlmitakse kolme nädala jooksul üliõpilase immatrikuleerimisest või osakoormusesse viimisest alates.
 3. Kui üliõpilane loobub õppekohast (esitades kirjaliku avalduse) enne õppeteenustasu maksetähtpäeva, siis tal õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole. Kui üliõpilane loobub õppekohast pärast maksetähtpäeva, on ta kohustatud  maksma jooksva semestri õppeteenustasu.
 4. Akadeemilisel puhkusel viibimise ajal õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole.

 

II.1.2. Eesti õppekeelega  õppekaval täiskoormusega õppivad üliõpilased (va doktorandid)

 

 1. Üliõpilasel on kohustus maksta õppeteenustasu, kui õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust on semestri alguseks täitmata rohkem kui 8 ainepunkti (EAP). Õppeteenustasu makstakse jooksval semestril iga eelmistel semestritel üle 8 EAP puudu jäänud ainepunkti eest, arvestusega, et õppe maht on üldjuhul 30 EAP-d semestris ja 60 EAP-d õppeaastas ning ainepunkte arvestatakse semestrite kohta kumulatiivselt.
 2. Üliõpilase õppeteenustasu arvestamisel loetakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu hulka ainult õppekavas ette nähtud õppeained ning vabaained maksimaalselt õppekavas ette nähtud mahus. Õppeteenustasu arvestamisel loetakse õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava maht. [EMÜ nõukogu 13.03.2014 määrus nr 1-5/4 – jõust. 02.02.2014]
 3. Punktis 13 nimetatud õppekava täitmise nõuet ei kohaldata semestritel, mille jooksul üliõpilane õpib vähemalt kolm kuud väliskõrgkoolis, milles sooritatud õppeaineid arvestab ülikool vähemalt 15 EAP mahus tema õppekava täitmise osana, ning välisriigis õppimisele järgneval semestril.
 4. Osakoormusest täiskoormusesse üle viidud üliõpilasel esimesel täiskoormusega õppimise semestril õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole, alates täiskoormuses õppimise teisest semestrist maksab üliõpilane õppeteenustasu vastavalt punktis 13 sätestatule.
 5. Semestri kestel algava akadeemilise puhkuse korral on üliõpilasel kohustus maksta õppeteenustasu jooksva semestri eest eelmisel semestril õppekava kohaselt täitmata ainepunktide alusel vastavalt punktile 13. Akadeemilise puhkuse lõppemise korral jooksva semestri õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole juhul, kui akadeemilise puhkuse algusele eelneva õppetööl oldud semestri eest on õppeteenustasu juba makstud.

 

II.1.3. Eesti õppekeelega õppekaval osakoormusega õppivad üliõpilased (va doktorandid)

 

 1. Üliõpilane maksab õppeteenustasu ainepunkti hinna alusel vastavalt semestri alguses registreeritud õppeainete mahule. Kui üliõpilane kogub semestri jooksul suuremas mahus ainepunkte, lisab ülikool puuduva summa järgmisel semestril esitatavale arvele. Lõpetamise korral esitab ülikool arve enne lõputöö kaitsmist (lõpueksami sooritamist).
 2. Täiskoormusest osakoormusesse üle viidud üliõpilane maksab alates osakoormusesse viimise semestrist õppeteenustasu vastavalt punktis 18 sätestatule ning tal ei ole kohustust tasuda õppeteenustasu eelmisel semestril õppekava kohaselt täitmata jäänud õppemahu alusel.
 3. Enne maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkusel korral üliõpilasel jooksva semestri eest õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole. Pärast maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse korral makstakse õppeteenustasu kogu jooksva semestri eest. Enne maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral makstakse õppeteenustasu jooksva semestri eest, pärast maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral jooksva semestri eest õppeteenustasu ei maksta.
 4. Välismaal õppimise aja eest makstakse lepingujärgset õppeteenustasu.

 

II.1.4. Inglise õppekeelega õppekaval õppivad üliõpilased (va doktorandid)

 

 1. Täiskoormusega õppiv üliõpilane maksab õppeteenustasu semestritasuna jooksva semestri eest. Osakoormusega õppiv üliõpilane maksab õppeteenustasu ainepunkti hinna alusel punktis 18 sätestatud korras.
 2. Kui esimesele aastale immatrikuleeritud üliõpilane katkestab õpingud enne vastava õppeaasta 15. oktoobrit, on ülikoolil õigus nõuda 200 eurot õppeteenustasu.
 3. Enne maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkusel korral üliõpilasel jooksva semestri õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole. Pärast maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse korral makstakse õppeteenustasu kogu jooksva semestri eest. Enne maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral makstakse õppeteenustasu jooksva semestri eest, pärast maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral jooksva semestri eest õppeteenustasu ei maksta.
 4. Välismaal õppimise aja eest makstakse lepingujärgset õppeteenustasu.

 

II.1.5. Doktoriõppes õppivad üliõpilased

 

 1. Doktoriõppes osakoormusega õppiv üliõpilane maksab õppeteenustasu semestritasuna jooksva semestri eest.
 2. Enne maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse korral üliõpilasel jooksva semestri õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole. Pärast maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse korral makstakse õppeteenustasu kogu jooksva semestri eest. Enne maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral makstakse õppeteenustasu jooksva semestri eest, pärast maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral jooksva semestri eest õppeteenustasu ei maksta.
 3. Semestritasu maksmise kohustus kehtib ka ajal, mil osakoormusega õppiv doktoriõppe üliõpilane on arvatud väliskõrgkoolis õppijaks ning õpingute pikendamisel.

 

II.2. Enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilased

 

 1. Õppeteenustasu makstakse semestritasuna jooksva semestri eest, välja arvatud määruses nimetatud juhtudel.
 2. Õppeteenustasu maksetähtaeg on sügissemestril 15. oktoober ja kevadsemestril 1. märts.
 3. Õppeteenustasu makstakse ülikooli ja üliõpilase vahel sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingu alusel. Leping sõlmitakse üliõpilase üleviimisel riigieelarveliselt õppekohalt riigieelarvevälisele õppekohale õppekorralduseeskirjas sätestatud juhtudel või riigieelarvevälisele õppekohale reimmatrikuleerimisel. Lepingu sõlmimisel võetakse õppeteenustasu määramise aluseks vastavaks õppeaastaks, mil üliõpilane jätkab õpinguid riigieelarvevälisel õppekohal,  vastavale õppekavale kehtestatud õppeteenustasu.
 4. Välismaal õppimise ajal kehtib sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingu järgne kohustus maksta semestri õppeteenustasu.
 5. Kui riigieelarvevälisele õppekohale reimmatrikuleeritud või viidud üliõpilane loobub õppekohast enne esimest lepingujärgset maksetähtpäeva, siis õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole. Kui üliõpilane loobub õppekohast pärast maksetähtpäeva, on kohustus maksta jooksva semestri õppeteenustasu.
 6. Kui üliõpilane alates teisest õppetööl oldud semestrist viiakse enne semestri maksetähtpäeva üle riigieelarvelisele õppekohale või üliõpilane loobub õppekohast, siis õppeteenustasu ei maksta. Kui üliõpilane loobub õppekohast pärast jooksva semestri maksetähtpäeva, on kohustus maksta jooksva semestri õppeteenustasu lepingujärgselt.
 7. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele semestri kestel enne punktis 30 nimetatud maksetähtpäeva, siis semestri eest õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole. Pärast maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse korral on kohustus maksta jooksva semestri õppeteenustasu lepingujärgselt. Akadeemilise puhkuse lõppemise semestril on kohustus maksta semestri õppeteenustasu, kui see ei olnud tasutud akadeemilisele puhkusele jäämise semestril.
 8. Akadeemilisel puhkusel viibimise ajal õppeteenustasu maksmise kohustust ei ole, kusjuures riigieelarvevälisel õppekohal õppiv üliõpilane võib akadeemilise puhkuse ajal sooritada akadeemilisele puhkusele eelnenud semestri(te) eksameid/arvestusi, kui nimetatud semestri(te) õppeteenuse eest oli tasutud. Riigieelarvevälisel õppekohal õppival üliõpilasel ei lubata osa võtta õppetööst ja sooritada eksameid/arvestusi, kui semestri õppeteenustasu on maksmata.

 

II.3. Eksternid

 

 1. Ekstern maksab õppeteenustasu ainepunkti hinna alusel ülikooli ja eksterni vahel sõlmitud õppekulude hüvitamise lepingu alusel vastavalt avaldusel märgitud õppeainete mahule. Lepingu sõlmimisel võetakse õppeteenustasu määramise aluseks eksterniks arvamise õppeaastal eksternile kehtestatud õppekulude hüvitamise määr. Lepingu pikendamisel on õppeteenustasu määramise aluseks vastaval õppeaastal kehtiv õppekulude hüvitamise määr.

 

II.4. Õppeteenustasu maksmise alused uuesti õppima asumisel

 

 1. Üliõpilane, kes on eksmatrikuleeritud ja kahe aasta jooksul uuesti immatrikuleeritud samale
38. 1. eesti õppekeelega õppekavale, maksab õppeteenustasu nii täis- kui osakoormusega õppides samadel alustel eestikeelsetel õppekavadel osakoormusega õppivate üliõpilastega;
38.2. inglise õppekeelega  õppekavale, maksab õppeteenustasu samadel alustel inglise õppekeelega õppekavadel õppivate üliõpilastega;
38.3. doktoriõppe õppekavale, maksab õppeteenustasu samadel alustel doktoriõppes õppivate üliõpilastega.
 1. Üliõpilane, kes asus uuesti õppima samale kõrgharidusastmele enne, kui möödus õppekava, millel üliõpilane varem õppis, kolmekordne või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava korral õppekava kahekordne nominaalkestus samale kõrgharidusastmele õppima asumisest, ja ta ei ole varasemalt samal kõrgharidusastmel õppides hüvitanud õppekulusid vähemalt poole õppekava nominaalkestuse ulatuses, maksab õppeteenustasu
39.1. eesti õppekeelega õppekaval nii täis- kui osakoormusega õppides samadel alustel eestikeelsetel õppekavadel osakoormusega õppivate üliõpilastega;
39.2. inglise õppekeelega õppekaval õppides samadel alustel inglise õppekeelega õppekavadel õppivate üliõpilastega;
39.3. doktoriõppe õppekaval õppides samadel alustel doktoriõppe õppekavadel osakoormusega õppivate üliõpilastega.
 1. Punktides 38 ja 39 nimetatud juhtudel ei saa taotleda õppeteenustasu maksmisest vabastamist punktide 45.1 ja 45.2 alusel. [EMÜ nõukogu 20.06.2013 määrus nr 1-5/13 – jõust. 01.07.2013]

 

II.5. Õppeteenustasu maksmine õpingute pikendamisel

 

II.5.1. Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased

 

 1. Eesti õppekeelega õppekaval täiskoormusega õppiv üliõpilane maksab esimesel pikendussemestril õppeteenustasu iga eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast õppemahust üle 8 EAP puudu oleva ainepunkti eest. Alates teisest pikendussemestrist makstakse õppeteenustasu iga eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast õppemahust puudu oleva ainepunkti eest.
 2. Eesti õppekeelega õppekaval osakoormusega õppiv üliõpilane maksab õpingute pikendamisel õppeteenustasu vastavalt registreeritud ainepunktide mahule.
 3. Inglise õppekeelega õppekaval õppiv, sh sihtstipendiumi saajaks määratud üliõpilane (vt p 481 ja 483) maksab õpingute pikendamisel õppeteenustasu registreeritud ainepunktide mahu alusel. [EMÜ nõukogu 29.05.2014 määrus nr 1-5/10 – jõust. 29.05.2014]

 

II.5.2. Enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilased

 

 1. Kui riigieelarvevälisel õppekohal täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane on taotlenud õpingute pikendamist, maksab ta pikendusaja eest semestri õppeteenustasu vastavalt temaga sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingule.

 

 1. ÕPPETEENUSTASU MAKSMISEST VABASTAMINE  

 

III.1. Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased ja eksternid

 
 1. Üliõpilase taotluse alusel vabastatakse õppeteenustasu maksmisest nii täis- kui ka osakoormusega õppiv üliõpilane, kui ta alustab õpinguid täiskoormusega eesti õppekeelega õppekaval ja kui ta on:
45.1. keskmise, raske või sügava puudega isik;
45.2. alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja.
Õppeteenustasu maksmisest vabastamise taotlusele peab üliõpilane lisama soodustust tõendava dokumendi (lapse sünnitunnistus, kehtiv puuet tõendav dokument).
 1. Instituudi õppedirektor või kolledži direktor võib isiku avalduse alusel oma korraldusega:
46.1. vabastada eksterni osaliselt või täielikult kaitstava lõputöö või sooritatava lõpueksami eest õppeteenustasu maksmisest.
46.2. vabastada pikendusajal eesti õppekeelega õppekaval täiskoormusega õppiva üliõpilase osaliselt või täielikult õppeteenustasu maksmisest kaitstava lõputöö või sooritatava lõpueksami mahus.
 1. Punktides 45 ja 46.2 nimetatud õppeteenustasu maksmisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 20. septembrini ja kevadsemestril 4. veebruarini.
 2. Inglise õppekeelega õppekaval täiskoormusega õppiv üliõpilane, kelle õppe nominaalkestust on pikendatud väliskõrgkoolis õpitud semestri(te) võrra, vabastatakse pikendatud semestri(te)l õppeteenustasu maksmisest, kui õppeteenustasu on juba makstud määruse punkti 25 alusel. Õppeteenustasu maksmisest vabastamise vormistab instituudi õppedirektor või kolledži direktor oma korraldusega, märkides korraldusse õppeteenustasu maksmisest vabastamise põhjuse ja semestri(d).

  481. Ülikoolil on õigus määrata inglise õppekeelega õppekaval täiskoormusega õppivale üliõpilasele mitterahaline sihtstipendium, millega vabastatakse üliõpilane õppeteenustasust. [EMÜ nõukogu 29.05.2014 määrus nr 1-5/10 – jõust. 29.05.2014]

  482. Sihtstipendiumite arvu õppekavati kinnitab ülikooli nõukogu oma otsusega igaks õppeaastaks Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit kandidaatidele ja väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike pärit kandidaatidele. [EMÜ nõukogu 29.05.2014 määrus nr 1-5/10 – jõust. 29.05.2014]

  483. Sihtstipendium määratakse vastuvõtutingimuste täitmise alusel moodustatud paremusjärjestuse alusel. Sihtstipendiumi saab määrata ühele isikule samal õppekaval õppimiseks ainult üks kord. Sihtstipendium määratakse üliõpilaste vastuvõtukomisjoni ettepanekul instituudi õppedirektori korraldusega õppe nominaalajaks. [EMÜ nõukogu 29.05.2014 määrus nr 1-5/10 – jõust. 29.05.2014]

  484. Üliõpilane kaotab õppedirektori korralduse alusel õiguse sihtstipendiumile, kui ta ei täida semestrite ettenähtud õppe kumulatiivsest mahtu. Sihtstipendiumi õiguse kaotanud üliõpilane on kohustatud alates sihtstipendiumi õiguse kaotamise semestrist tasuma õpingute eest õppeteenustasu käesoleva määrusega inglise õppekeelega õppekaval õppivatele üliõpilastele sätestatud korra kohaselt. [EMÜ nõukogu 29.05.2014 määrus nr 1-5/10 – jõust. 29.05.2014]

 

III.2. Enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilased

 1. Riigieelarvelisel õppekohal õppinud ja õppekorralduseeskirjas sätestatud alustel riigieelarvevälisele õppekohale osakoormusega õppesse üle viidud üliõpilane vabastatakse õppeteenustasu maksmisest üliõpilase taotluse alusel ja vastava tõendi esitamisel, kui ta jätkab õpinguid sama õppekava alusel ja on:
49.1. keskmise, raske või sügava puudega isik;
49.2. alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või hooldaja.
 1. Punktis 49 nimetatud õppeteenustasu maksmisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 20. septembrini ja kevadsemestril 4. veebruarini.

 

 

 1. VASTUTUS ÕPPETEENUSTASU MAKSMATA JÄTMISE EEST

 

 1. Õppeteenustasu tähtaegselt maksmata jätmisel tasutakse viivist 0,05% päevas viivitatud summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest. Maksmisele kuuluvate viiviste üle peab arvestust rahandusosakond.
 2. Enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilane eksmatrikuleeritakse õppeteenustasu tähtajaks maksmata jätmisel vastavalt sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingu lõppemise/ülesütlemise tingimustele ja õppekorralduseeskirjale, kui ta on viivitanud õppeteenustasu maksmisega üle 30 päeva alates arvel märgitud maksetähtajast.
 3. Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilane eksmatrikuleeritakse õppeteenustasu tähtajaks maksmata jätmisel vastavalt õppekorralduseeskirjale, kui ta on viivitanud õppeteenustasu maksmisega üle 30 päeva alates arvel märgitud maksetähtajast.
 4. Kui õppekulude hüvitamise lepingu alusel õppekulud hüvitav kolmas isik lõpetab lepingu, läheb õppeteenustasu maksmise kohustus üle õppekohal õppivale üliõpilasele.
 5. Õppeteenustasu laekumist kontrollib rahandusosakond. Võlglaste nimekirjad edastab rahandusosakond instituutidele ja kolledžile iga kuu 15. kuupäevaks (v.a juulis ja augustis).
 6. Ülikoolil on õigus loovutada õppekulude hüvitamise või õppteenuse osutamise lepingust tulenevad võlanõuded võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule.
 7. Kui üliõpilane ei sõlmi õppekulude hüvitamise lepingut kolme nädala jooksul alates eesti õppekeelega  õppekaval täiskoormusega õppiva üliõpilase üleviimisest osakoormusega õppesse või inglise õppekeelega  õppekaval õppiva üliõpilase, punktides 38 ja 39  nimetatud üliõpilase või osakoormusega õppima asuva üliõpilase immatrikuleerimisest, kuid ei esita eksmatrikuleerimise avaldust, nõuab ülikool üliõpilaselt õppeteenustasu ainepunkti hinna alusel vastavalt nende õppeainete mahule, millele üliõpilane on jooksva semestri alguseks registreerinud. Kui alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud doktoriõppe õppekaval õppiv üliõpilane kolme nädala jooksul osakoormusesse immatrikuleerimisest või osakoormusesse üleviimisest alates ei sõlmi õppekulude hüvitamise lepingut, kuid ei esita eksmatrikuleerimise avaldust, nõuab ülikool üliõpilaselt õppeteenustasu semestritasu alusel. Kui üliõpilane ei ole sügissemestri  õppeteenustasu maksnud 15. oktoobriks või kevadsemestri õppeteenustasu 1. märtsiks, siis ta eksmatrikuleeritakse vastavalt õppekorralduseeskirjale.
 8. Üliõpilasel on õigus vaidlustada instituudi õppedirektori või kolledži direktori korraldus õppeteenustasu määramise kohta ülikooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

 

 1. RAKENDUSSÄTTED

 

 1. Määrust rakendatakse enne 2013/2014. õppeaastat vastuvõetud üliõpilastele niivõrd, kuivõrd kehtivates lepingutes ei ole sätestatud teisiti. Juhul, kui määruses nähakse ette soodsamad tingimused, kui kehtivates lepingutes, rakendatakse määrust.
 2. Kui samale õppekohale reimmatrikuleeritud üliõpilase esmane immatrikuleerimine toimus enne 2013/2014. õppeaastat, siis kehtivad talle kuni 2016/2017. õppeaastani enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilaste õppekulude hüvitamise tingimused.
 3. Enne 2013/2014. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilased tasuvad alates 2016/17. õppeaastast õppeteenustasu samadel tingimustel alates 2013/14. õppeaastast immatrikuleeritutega.
 4. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2013. a.