Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

  

 

 

 DoRa programmi 7. tegevus - Rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine läbi Eesti magistrantide õpirände

  
DoRa programmi  7. tegevuse raames võimaldatakse õpingute jooksul ühel korral läbida õppekursusi välismaa kõrgkoolis järgmistel üliõpilastel:
 1. magistriõppe üliõpilastel, kes on valinud magistritöö teema;
 2. integreeritud õppe 4. aasta üliõpilastel, kes on sooritanud aineid vähemalt 180 EAP mahus;
 3. integreeritud õppe 5. ja 6. aasta üliõpilased.

Toetust saab taotleda tervikliku õppeperioodi läbimiseks välismaal (semester, trimester), ent mitte lühemaks ajaks kui 1 kuu ega kauemaks kui 6 kuud (sõltub  vastuvõtva kõrgkooli õppekorraldusest).

Taotluse toetuse saamiseks esitab üliõpilane õppeosakonda, DoRa koordinaatorile järgmised dokumendid paberkandjal ja elektrooniliselt:

 1. vormikohane  taotlus;
 2. külalisüliõpilase ankeet välismaal õppima asujale;
 3. motivatsioonikiri, mis annab ülevaate kavandatavatest tegevustest välismaal (1 lk);
 4. magistrandi uurimistöö /integreeritud õppe üliõpilase lõputöö kirjeldus (1 lk, ei pea esitama need, kes lõpetavad lõpueksamiga);
 5. õpitulemuste väljavõte;
 6. magistrandi juhendaja /erialaõppejõu soovituskiri, milles antakse hinnang magistrandi planeeritud tegevustele (1 lk);
 7. nõusolek vastuvõtvast kõrgkoolist.

Taotluste esitamise tähtajad 2013/2014. õppeaastal toimuvateks lähetusteks:

1. mai 2013 (nii sügis- kui kevadsemestriks) 

1. detsember 2013 (kevadsemestriks).
NB! Lisatähtaeg: 1. veebruar 2014

Hindamiskomisjon arvestab taotluste hindamisel järgmisi aspekte:

 1. taotleja õppeedukus ((kaalutud keskmine hinne üle kõigi õppetulemuste);
 2. taotleja motiveeritus ning tegevusplaani selgus ja konkreetsus;
 3. juhendaja/ erialaõppejõu hinnang planeeritavatele tegevustele;
 4. planeeritud lähetuse pikkus.

DoRa programmi tegevus 7 toetuste taotlemise tingimused ja kord Eesti Maaülikoolis 2013/2014. õppeaastal (terviktekst)

NB! DoRa programmis ei ole kindlaid partnerülikoole nagu Erasmus üliõpilasvahetuse programmis. Toetust võib taotleda õpinguteks ka ülikoolides väljaspool Euroopa Liitu.

 Täiendav informatsioon:

Eda Tursk
DoRa koordinaator
Kreutzwaldi 1-0043, tel 731 3021
eda.turskemu.ee

 

DoRa 7. tegevuse programm sihtasutus Archimedese kodulehel