Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

DoRa programmi 5. tegevus - Rahvusvahelise teadusalase koostöö arendamine läbi külalisdoktorantide lühiajaliste uurimisprojektide toetamise

Toetuse taotlemine  Eesti Maaülikoolis 2014/2015 õppeaastal

1. Tegevuse raames on võimalik rahastada doktoriõppe väliskülalisüliõpilaste 1-10 kuu jooksul läbiviidud õppe-ja teadustööd Eesti Maaülikooli juures.
2. Stipendiumi taotlemiseks esitatavad tingimused Eesti Maaülikooli struktuuriüksustele, juhendajatele ja väliskülalisüliõpilastele on sätestatud partnerluslepingu lisas 1 (programmi tekst) ning DoRa programmi tegevuse 5 juhendis,mis on kättesaadav aadressil www.archimedes.ee/dora.
3. Taotluse doktoriõppe väliskülalisüliõpilase õppe-ja teadustöö rahastamiseks esitab ülikoolipoolne juhendaja õppeosakonda, DoRa koordinaatorile elektrooniliselt ja paberkandjal. Taotlus koosneb järgmistest dokumentidest:
3.1. külalisdoktorandi akadeemiline CV koos publikatsioonide loeteluga;
3.2. külalisdoktorandi isikut tõendava dokumendi koopia;
3.3. välisülikooli kinnitus doktorandi immatrikuleerimise kohta;
3.4. külalisdoktorandi uurimistööplaan Eestis viibimise perioodiks (kuni 2 lk);
3.5. vormikohane toetuse kasutamise andmik.
4. Taotlusi saab esitada jooksvalt, kuni ülikoolile 2014/2015 õppeaastaks eraldatud kvoodi täitumiseni.
5. Külalisdoktorandi stipendiumi eraldamine toimub ülikoolisiseselt vastavalt eraldatud toetuste kvoodile, mis 2013/2014 õppeaastal on 17 kuud, kogueelarvega 20 400 eurot.
6. Stipendiumitaotlusi hindab ja otsuse toetusesaajate kohta langetab rektori korraldusega määratud komisjon järgmises koosseisus:
esimees: professor Hardi Tullus;
liikmed: professor Tiiu Kull;
professor Jüri Olt;
dotsent Ivi Jõudu;
lektor Tiiu Ohvril;
DoRa üldkoordinaator Eda Tursk, komisjoni sekretär.
7. Otsuse langetamisel ja vajadusel pingerea koostamisel lähtub hindamiskomisjon järgmistest asjaoludest:
7.1. külalisdoktorandi senise õppe-ja teadustöö edukus vastavalt CVs esitatule;
7.2. külalisdoktorandi uurimistööplaani põhjendatus, motiveeritus ja teostatavus;
7.3. juhendaja senine aktiivsus DoRa programmi tegevus 5 toetuste taotlemisel.
8. Komisjonil on õigus eelistada toetuse määramisel juhendajat, kes taotleb toetust esmakordselt.
9. Komisjonil on õigus lükata taotlus tagasi ettepanekuga tööplaani muutmiseks.
10. Stipendiumikomisjoni otsus fikseeritakse kirjalikus vormis.
11. Stipendiumi taotlemiseks esitatud nõuetekohased dokumendid esitatakse SA-le Archimedes ja stipendiumi maksmine toimub vastavalt Eesti Maaülikooli ja SA Archimedes vahel sõlmitava partnerluslepingu lisale.
12. Stipendiumikomisjon teavitab oma otsusest väliskülalisüliõpilast ja tema juhendajat hiljemalt taotlusdokumentide esitamisele järgneva kuu 10. kuupäeval, välja arvatud juhul, kui dokumentide läbivaatamine SA-s Archimedes ja/või partnerluslepingu lisa sõlmimine viibib.

Toetuse taotlemise korra täistekst (pdf)

DoRa programmi tegevus 5 senised stipendiaadid Eesti Maaülikoolis:

2010. aastal - Raymond Ward (Suurbritannia, juhendaja prof. Kalev Sepp)
2011. aastal - Jessica Walker (Austraalia / Uus-Meremaa, juhendaja dots. David Arney)
                    Jose Martin Gomez Tagle Morales (Portugal / Mehhiko, juhendaja prof Simon Bell)
                     Raymond Ward (Suurbritannia, juhendaja prof. Kalev Sepp)
                    Fariba Bahrini (Malaisia / Iraan, juhendaja prof Simon Bell)
2012. aastal - Alicia Lopez Rodriguez (Hispaania, juhendaja prof Simon Bell)
                     Efstratios Bourtsoukidis (Kreeka / Saksamaa, juhendaja teadur Steffen Noe)
                     Saeid Norouzian Maleki (Iraan, juhendaja prof Simon Bell)
                     Elia Ambrosio (Itaalia, juhendaja teadur Lorenzo Pecoraro)
                     Lourdes Morillas Vinuales (Hispaania, juhendaja teadur Steffen Noe)
                    Javier Roales Batanero (Hispaania, juhendaja teadur Steffen Noe)
2013. aastal - Marlene Röllig (Saksamaa, juhendaja vanemteadur Marek Sammul)
                    Elias Anoszko (Ameerika Ühendriigid, juhendaja prof Kalev Jõgiste)

2014. aastal - Jussi Pekka Manner (Rootsi / Soome, juhendaja vanemteadur Allan Sims)

2015. aastal - Saltanat Amantai (Kasahstan, juhendaja prof. David Arney)
                     Aigerim Akanova (Kasahstan, juhendaja prof. David Arney)
                    Siamak Ghaffaripour (Belgia / Iraan, juhendaja prof. Ülo Niinemets)
                    Endijs Baders (Läti, juhendaja prof. Kalev Jõgiste)
                    Sabrina Garcia (Brasiilia, juhendaja prof. Ülo Niinemets)
                    Vinicius Fernandes de Souza (Brasiilia, juhendaja prof. Ülo Niinemets)