Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

2. tegevus - õppejõudude õpiränne

Tegevus 2.1. - Välisõppejõudude töötamine korralistel ametikohtadel

Alategevuse raames toetatakse välisõppejõudude toomist Eesti kõrgkoolide korralistele ametikohtadele. Eesti Maaülikoolis on alategevuse raames töötanud:
keskkonnateaduste professor Henri-Charles Dubourguier (01.09.2009 - 10.03.2010)
maastikuarhitektuuri professor Simon Bell (01.09.2009 - 31.08.2014)
keskkonnateaduste professor Robert Gerald Bunce (01.01.2012 - )
 

Tegevus 2.2 - Välisõppejõudude lühiajaline kaasamine

EESMÄRK
1. Programm DoRa tegevus 2.2 „Kõrghariduse kvaliteedi parandamine läbi välisõppejõudude lühiajalise kaasamise“ raames on võimalik rahastada välisõppejõudude 1-10 kuu jooksul läbiviidud õppetööd Eesti Maaülikooli (edaspidi: ülikool) juures.
2. Toetus makstakse välja lähtudes SA Archimedes 30.06.2014 kehtestatud DoRa tegevuse 2.2 juhendist nr OJ 404-01-109/V4 (edaspidi: juhend) ja tuginedes käesolevas korras sätestatule.
NÕUDED KÜLALISÕPPEJÕULE
3. Toetust saab kasutada välisõppejõu kutsumiseks, kes:
3.1 hakkab läbi viima õppetööd Eesti Maaülikoolis;
3.2 on kõrghariduse tasemel õppetöö läbiviimisel märkimisväärse kogemusega;
3.3 vastab ülikooliseaduses õppejõule seatud nõuetele;
3.4 ei ole taotlemise hetkest viimase 3 aasta jooksul elanud Eestis järjest rohkem kui 6 kuud;
3.5 töötab Eestis viibimise perioodil ainult Eesti Maaülikoolis;
3.6 viibib õppetöö läbiviimise perioodil Eestis.
4. Õppetöö läbiviimiseks loetakse loengute, seminaride ja praktikumide läbiviimist. Külalisõppejõu poolt loetavad ained peavad olema osa õppekava täitmisest. Ainult juhendamisega seotud külaskäike ei rahastata.
5. Välisõppejõude võib kaasata kõikides valdkondades, välismaise oskusteabe kaasamine peab aitama kaasa õppetöö kvaliteedi parandamisele.
TOETUSE ARVUTAMINE
6. Toetusest kaetakse:
6.1. välisõppejõule õppetöö läbiviimise eest makstav tasu (töötasu);
6.2. ühekordne sõidutoetus Eestisse ja tagasi koduriiki vastavalt kehtestatud
ühikuhinnale (sõidutoetuse täpsemad tingimused on kehtestatud juhendi punktis 8);
6.3. kuludokumentide alusel viisa, ID kaardi ja elamisloa riigilõivudega seotud kulud;
6.4. kuludokumentide alusel tervisekindlustusega seotud kulud;
6.5. mobiilsusega seotud täiendavad kulud (liikuvustoetus), milleks on:
6.5.1. õppejõu ja/või tema perekonnaliikme täiendavad sõidukulud Eestisse ja tagasi vastavalt kehtestatud ühikuhinnale;
6.5.2. rendi- ja kommunaalkulud Eestis;
6.5.3. kolimisega seotud kulud (täiendava pagasiga seotud kulud, rahvusvaheline pakivedu).
7. Punktis 6.5 toodud liikuvustoetust võib külalisõppejõule maksta kuni 500 eurot iga Eestis viibitud kuu kohta (aluseks lõplik tööperiood). Täiskuuks loetakse 30 päevast perioodi. Kui õppejõud töötab 14-21 kalendripäeva viimasest arvestuslikust kuust,
arvestatakse selle kuu eest pool liikuvustoetust. Liikuvustoetust ei maksta kuu eest, mil õppejõud töötab vähem kui 14 kalendripäeva.
8. Kõikide kulude puhul katab välisõppejõudu vastu võttev struktuuriüksus omaosaluse, mis on 50% toetuse kogumahust.
9. Välisõppejõu tööperiood ei saa üldjuhul alata varem kui 4 nädalat pärast seda, kui ülikool on edastanud taotluse SA-le Archimedes.
10. Tööperioodi muudatused kooskõlastatakse DoRa koordinaatoriga. Perioodi lühenemisel väheneb ka toetus. Eestis töötamise periood ei saa olla lühem kui 30 päeva.. Külalisõppejõu tööperiood peab lõppema hiljemalt 30. novembril 2015.
TOETUSE TAOTLEMINE
11. Üks välisõppejõud võib toetust kasutada kuni kaks korda tegevuse rakendamise perioodi jooksul.
12. Toetuse taotlemiseks esitab struktuuriüksus õppeosakonda programmi DoRa koordinaatorile järgmised dokumendid:
12.1. välisõppejõu akadeemiline CV;
12.2. isikut tõendava dokumendi koopia;
12.3. toetuse kasutamise andmik;
12.4. välisõppejõu tööplaan, sh ülikoolis läbiviidavate loengute loetelu (kuni 2 lk), mille on kinnitanud omafinantseeringut katva finantsallika käsutaja, vastuvõtva struktuuriüksuse juht ja instituudi direktor.
TOETUSE TAOTLUSE MENETLEMINE
13. Toetuse taotlused tuleb ülikooli DoRa koordinaatorile esitada iga kuu 1. kuupäevaks. DoRa koordinaator edastab nõuetele vastavad taotlused iga kuu 10.kuupäevaks SA-le Archimedes.
TOETUSE VÄLJAMAKSMINE
14. Toetuse maksmiseks sõlmitakse välisõppejõuga tööleping või töövõtuleping.
15. Välisõppejõule toetuse maksmine peab olema tõendatud töölepingu või töövõtulepingu lisaks oleva vastuvõtuaktiga.
16. Sõidutoetuse kasutamise kohta tuleb esitada sõidupiletite originaalid (lennureisi puhul pardakaardid, rongi, bussi või laeva originaalpiletid). Kulupõhiselt kaetavad kulud tuleb tõendada arvete, lepingute ja maksekinnitustega.
17. Tööperioodi arvestuse aluseks on külalisõppejõu sõidupiletite originaalid.
18. Punktides 14 kuni 17 nimetatud kuludokumendid esitatakse koordinaatorile, kes edastab nõuetele vastavad aruanded rahandusosakonda.
19. Juhul kui enne toetuse väljamaksmist selgub, et valitud välisõppejõud ei saa mingil põhjusel toetust kasutada, võib struktuuriüksus esitada uue õppejõu andmed ning ülikooli ja SA Archimedes vahel sõlmitakse uus leping.
20. Viimase makse saamiseks tuleb ülikoolil SA-le Archimedes edastada välisõppejõu esitatud vormikohane aruanne koos väljavõttega läbiviidud õppetööst (ÕISis vormistatud eksami- või arvestusprotokollide koopiad).
21. Toetusi makstakse SA Archimedes poolt õppeaastaks määratud kvoodi ulatuses. Õppeaastaks eraldatud kvoodi raames saab välisõppejõudude andmeid esitada sama õppeaasta 1. maini.
22. DoRa programmi tegevust 2.2 toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Toetuse kasutamisel tuleb jälgida ja täita Euroopa Liidu teavitamisnõudeid). Samuti peab kasutama programmi logo lähetusega seotud materjalide avalikustamisel.

 

Tegevus 2.3. Õppejõudude enesetäiendamine

 

Täiendav informatsioon:

Eda Tursk
DoRa koordinaator
Kreutzwaldi 1a-0043, tel 731 3021
eda.turskemu.ee

 

  • Välisõppejõudude korralistel ametikohtadel töötamine 

Alategevuse raames toetatakse Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide korralistele ametikohtadele välisõppejõudude toomist.

- See more at: http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dora/t2/#sthash.ma1tXHuG.dpuf
  • Välisõppejõudude korralistel ametikohtadel töötamine 

Alategevuse raames toetatakse Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide korralistele ametikohtadele välisõppejõudude toomist.

- See more at: http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dora/t2/#sthash.ma1tXHuG.dpuf
  • Välisõppejõudude korralistel ametikohtadel töötamine 

Alategevuse raames toetatakse Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide korralistele ametikohtadele välisõppejõudude toomist.

- See more at: http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dora/t2/#sthash.ma1tXHuG.dpuf
  • Välisõppejõudude korralistel ametikohtadel töötamine 

Alategevuse raames toetatakse Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide korralistele ametikohtadele välisõppejõudude toomist.

- See more at: http://adm.archimedes.ee/stipendiumid/programm-dora/t2/#sthash.ma1tXHuG.dpuf