Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

VÕTA ja õppetulemuste ülekandmine

 

Doktorandil on õigus taotleda eelnevate ja paralleelselt teistes ülikoolides sooritatud õpingute, erialase töökogemuse ja doktorikursustel osalemise arvestamist või asendamist täidetava õppekava ainetena.
Taotleja esitab koos taotlusega:

1)  eelnevaid õpinguid ja/või erialast töökogemust tõendavad dokumendid (originaal ja koopia), milleks on diplom, akadeemiline õiend või hinneteleht, TOEFL test, täiendõppe tunnistus või muud haridust tõendavad dokumendid ning tõend töötamise kohta (töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja koopia);

2)  täiendusõppe korral – läbitud täiendusõppe  tunnistuse ja sisukirjelduse,

3)  töökogemuse korral – omandatud töökogemuse kirjelduse ja töökogemusest omandatud oskuste/pädevuse hinnangu.

Hindamise viib läbi instituudi õppedirektori korraldusega määratud instituudi VÕTA komisjon. Komisjoni koosseisu võivad kuuluda õppejõud, teadustöötajad või töögrupijuhid. Vastavalt otsusele kannab andmed ÕISi instituudi õppekorralduse spetsialist.

Lisaks loe: VÕTA – Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine