Juhendajate konkurss

2016/2017 tulemuslepingu alusel finantseeritavate doktorantide juhendajate konkursil välja valitud teemad:

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia
Fabien Andre Daniel Cremona
Kliima muutuste mõju modelleerimine hemiboreaalsetele järvedele
Investigation of climate change effects across hemi-boreal lakes by modelling
Ülo Niinemets
Abitootiliste stresside poolt industeeritud lenduvate ühendite emissioon
Elicitation of biogenic volatiles by abiotic stresses
Ülo Niinemets
Biootiliste stresside poolt industeeritud lenduvate ühendite emissioon põllumajandustaimedel: stressi varane avastamine ja stressitolerantsete sortide selektsioon
Volatile organic compounds induced by biotic stresses in agricultural plants: early detection of stress and selection of stress-tolerant cultivars
Tiina Nõges
Angerja (Anguilla anguilla) keemilise massmärgistamise tulemuslikkuse hindamine
Efficiency of chemical mass marking of eel (Anguilla anguilla)
Peeter Nõges
Autotroofse pikoplanktoni koosseis ja dünaamika suurtes madalates järvedes
Composition and dynamics of autotrophic picoplankton in large shallow lakes

Metsandus
Rein Drenkhan, Leho Tedersoo (TÜ)
Patogeensete seente liigiline mitmekesisus ja muutused okaspuu enamusega metsades raiete järgselt
Species diversity of pathogenic fungi and dynamics after thinning and final cutting in conifer forests
Kalev Jõgiste
Metsade majandustegevuse hindamine süsinikuringe kontekstis: turbulentse kovariatsiooni meetod
Evaluation of forest management activities in the context of carbon fluxes: eddy-covariance method
Henn Korjus
Metsaelupaikade struktuur ja dünaamika
Structural and spatiotemporal patterns of forest habitats
Mait Lang
Süsiniku hulga ja selle muutuse kaardistamine kaugseire ja maapealsete meetodite abil hemiboreaalsetes metsades
Multisource methods for carbon mapping and change in boreonemoral forests
Hardi Tullus, Arvo Tullus (TÜ)
Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjud
Environmental impact and management of second rotation hybrid aspen stands

Põllumajandus
Riho Gross
Ahvena kui perspektiivse vesiviljelusobjekti populatsioonide võrdlev molekulaar- ja  kvantitatiivgeneetiline analüüs
European perch as a promising new species in aquaculture - comparative molecular and quantitative genetic analysis of populations
Karin Kauer, Alar Astover
Põllumuldade orgaanilise aine stabiilsus
Stability of soil organic matter in arable land
Marika Mänd, Reet Karise
Kimalaste kasutamine aia- ja põllukultuuride tolmeldajatena ja taimekaitsevahendite kandjatena avamaastikus
Bumble bees as pollinators and vectors of pesticides on entomophilous crops in open field conditions
Eve Runno-Paurson
Kartuli-lehemädanikutekitaja Phytopthora infestans populatsioonide monitooring ja fenotüüpide ühildamine genotüüpidega
Monitoring potato late blight pathogen Phytopthora infestans populations and linking phenotypes to genotypes
Merrit Shanskiy, Kaido Soosaar (TÜ), Indrek Suitso
Väetuskoormuse mõju erinevate põllukultuuride saagikusele, kasvuhoonegaaside voogudele ja toitaineringele sõltuvalt kasutatavast agrotehnoloogiast
Influence of fertilization load and used agrotechnology to field crops productivity, greenhouse gas emissions and nutrient cycle
Eve Veromann
Ökosüsteemi teenused agroökosüsteemides: röövtoiduliste lülijalgsete roll selles
Ecosystem services in agroecosystems: the role of predatory arthropods
Ants-Hannes Viira, Monika Suškevičs, Tiiu Kull
Era-, avaliku ning kolmanda sektori vaheline koostöö Eesti maaturismis
Cooperation and partnerships between private, public and nonprofit stakeholders in Estonian rural tourism

Tehnikateadus
Andres Annuk, Emmanuel Karapidakis (Technological Educational Institute of Crete)
Mitmeastmeline salvestusstrateegia taastuvenergia osakaalu suurendamiseks tarbija juures
Multiple stage storage strategy for the increasing of renewable fraction of the consumer
Aive Liibusk
Kliimamuutuste mõju Läänemere veetaseme tõusule
Sea level rise in the Baltic Sea affected by climate changes
Eda Merisalu
Ergonoomikaliste sekkumisprogrammide tõhususe hindamine ning ülekoormusvigastuste ennetamine ja juhtimine
Productivity benefits of ergonomic intervention programs: prevention and management work related overload injuries
Jüri Olt
Tehnoloogilise innovatsiooni efektiivsuse hindamine   
Evaluation of Technological Innovation Efficiency

Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Piret Kalmus, Kerli Mõtus
Mycoplasma bovis põhjustatud udaranakkuste levimus ja riskitegurid piimaveisekarjades
The prevalence and risk factors of intramammary infection caused by Mycoplasma bovis in dairy herds
Toomas Orro
Ainuraksete parasiitide infektsiooni mõju vastsündinud vasikate ja tallede soolestiku mikrobioota arengule ning nende mõju vastsündinute immuunsüsteemile
Effect of protozoan infection to the intestinal microbiota development and impact to the host immune system in neonatal calves and lambs
Arvo Viltrop, Piret Kalmus, Toomas Orro
Metitsilliinresisentsete stafülokokkid koertel: levimus, antimikroobne resistentsus ning levikuteed Eestis
Methicillinresistant staphylococcu in dogs: the prevalence, antimicrobial resistance and route of transmissioon in Estonia

 

Lisaks avavad juhendajad  täiendava rahastuse baasil järgmised teemad: lõplik nimekiri selgub mai lõpuks.

Põllumajandus
Ants-Hannes Viira, Reet Põldaru
Investeeringutoetuste mõju hindamise metoodilised aspektid Eesti põllumajanduse kontekstis
The methodological aspects of impact evaluation of investment support in the context of Estonian agriculture

Tehnikateadus
Timo Kikas, Kaja Orupõld
Teise ja kolmanda põlvkonna biokütuste tootmisjääkide uurimine ja väärindamine
Investigation of characteristics of the waste from second and third generation biofuel production
Jüri Olt
Uute viljelustehnoloogiate väljatöötamine viinamarjaistandustele
New methods of vineyard cultivation and ways of investment in Armenia

Osakoormusega (tasuline) õpe
Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Andres Valdmann
Lehmade emakapõletike tsütodiagnostika – tsütoloogilise endometriidi riskitegurid, prognostilised markerid ja mõju sigivusele
Cytodiagnostics of uterine inflammation in dairy cattle – risk factors of cytological endometritis, prognostic markers and effects on fertility

 

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee