Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Doktoritöö juhendamine

Doktorandi juhendamise õigust on võimalik taotleda iga õppeaasta kevadsemestril toimuval juhendajate konkursil. Doktorantide juhendajate konkursi tingimused ja kord ning taotlusvorm on kättesaadavad EMÜ siseveebis. Taotluse esitamise tähtaeg on 29. veebruar 2016.

Doktorandi juhendaja määratakse doktorandi immatrikuleerimise korralduses. Doktorandi juhendajaks määratakse ülikooli professori, dotsendi või vanemteaduri ametinõuetele vastav isik. Doktorandile juhendaja määramisel arvestatakse juhendaja publikatsioone, osalemist teadusprojektides ning varasema juhendamise tulemuslikkust. Vajadusel võib doktorandile määrata kaasjuhendaja. Kaasjuhendaja võib olla ka mõnest teisest ülikoolist või asutusest. Nii põhi- kui ka kaasjuhendaja muutmiseks või lisamiseks doktorandi õpingute ajal on vajalik doktorandi koduinstituudi nõukogu otsus, muutus kinnitatakse õppeprorektori korraldusega.

Tulemuslepinguga rahastatavatele õppekohtadele vastuvõetavate doktorantide juhendamiseks korraldatakse iga õppeaasta kevadsemestril juhendajate konkurss.
 

 


Doktoritöö juhendajaid tasustatakse doktoritöö eduka kaitsmise eest.
rektori käskkiri nr 1-8/11 27. veebruarist 2014.