Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Doktoriõppe plaan


 

Vastavalt õppekorralduseeskirjale on esimese aasta doktorandid kohustatud 1. oktoobriks koostama individuaalse vormikohase doktoriõppe plaani. Plaan esitatakse oma instituudi õppedirektorile.  Doktoriõppe plaan peab olemaallkirjastatud nii doktorandi kui ka tema juhendaja(te) poolt. Doktoriõppe plaan kinnitatakse instituudi nõukogus. 

Plaani koostamisel tuleb silmas pidada järgmist:
1. Esimese õppeaasta lõpuks peab olema läbitud üld- ja /või erialaõpet kokku vähemalt 18 EAP. Uurimistöö andmete kogumine peab olema alanud ja kulgema vastavalt doktorandi individuaalses õppeplaanis kinnitatud uurimistöö kavale.
2. Teise õppeaasta lõpuks peab olema läbitud üld- ja erialaõpet kokku vähemalt 36 EAP. Uurimistöö andmete kogumine ja analüüsimine kulgeb vastavalt individuaalses õppeplaanis kirjeldatud kavale.
3. Kolmanda õppeaasta lõpuks peab olema läbitud üld- ja erialaõpet kokku vähemalt 54 EAP. Enamus uurimistöö andmetest peab olema kogutud ja analüüsitud. Esimene teadusartikkel  peab reeglina olema avaldamiseks esitatud ning toimub ülejäänud artiklite publitseerimiseks vormistamine.
4. Neljanda õppeaasta jooksul toimub doktoritöö materjalide publitseerimine ning doktoritöö vormistamine.
 

Doktorandi individuaalplaan
 

Instituudi nõukogus kinnitatud individuaalplaani lisab doktoriõppe üliõpilane õppeinfosüsteemi hiljemalt ühe nädala jooksul kinnitamisest.

Plaani lisamine:
ÕISi esilehelt valige "Isikuandmed", edasi liikuge valikule "Individuaalplaan ja atesteerimise dokumendid". Avaneb leht, kuhu saate soovitud faili üles laadida.