Doktoranditoetus

Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust, kui ta:
1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2) õpib doktoriõppes täiskoormusega (kehtib kuni 31.12.2012);
3) õpib doktoriõppes kas täiskoormusega või osakoormusega juhul, kui temalt ei nõuta õppekulude hüvitamist (kehtib alates 1.01.2013);
4) ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
5) on läbinud atesteerimise ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant ja õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal (kehtib kuni 31.12.2012);
6) on läbinud atesteerimise ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant (kehtib alates 1.01.2013).

Doktorandil on õigus taotleda doktoranditoetust septembrist alates 12 kalendrikuuks.

Doktoranditoetuse saamiseks esitab doktorant taotluse õppeinfosüsteemi kaudu sügissemestril ajavahemikul 1. kuni 30. september 2015.

Doktoranditoetuse määramise otsustab õppeprorektori korraldusega õppekavati moodustatud 5-liikmeline komisjon, kuhu kuulub vähemalt kaks doktoranti.

Doktoranditoetuse määramine

 Doktoranditoetus määratakse riigieelarves selleks otstarbeks ettenähtud ja EMÜ-le eraldatud vahendite piires doktoranditoetuse saamiseks taotluse esitanud ja tingimustele vastavate doktorantide paremusjärjestuse alusel.

 Doktorantide paremusjärjestus (va esimese aasta doktorandid) koostatakse õppekavati ja erinevate õppeaastate kaupa doktorantide atesteerimise tulemuste alusel. Doktoranditoetus määratakse kõikidele esimese aasta doktorantidele, kes õpivad riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal.

Akadeemiline puhkus

Doktorandile, kes viibib doktoranditoetuse taotlemise ajal akadeemilisel puhkusel, on vastava taotluse tähtaegse esitamise korral õigus määrata doktoranditoetus alates akadeemilise puhkuse lõpukuupäevale järgnevast õppekuust kuni järgneva õppeaasta alguseni. Doktoranditoetuse maksmine peatatakse, kui doktorant lubatakse akadeemilisele puhkusele. Kui doktorant tuleb akadeemiliselt puhkuselt, jätkatakse temale doktoranditoetuse maksmist instituudi õppedirektori esildise alusel. 

 Komisjon otsustab doktoranditoetuse määramise hiljemalt 10. oktoobriks 2015. a.

Doktorantide protestid doktoranditoetuse määramise õiguslikkuse kohta tuleb esitada vastava komisjoni esimehele kirjalikult kahe tööpäeva jooksul peale komisjoni otsuse väljakuulutamist. 

Eesti Maaülikooli õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord 2014/2015. õppeaastal

Taotlemisest ÕISis:

Enne taotluse esitamist palun sisestage oma isikuandmete moodulisse oma pangakonto number!!
Taotluse esitamiseks sisenete ÕISi esilehelt moodulisse „Õppetoetused“. Seal peate märkima linnukesega avalduse (doktoranditoetus) ning seejärel klikkima nuppu „Esita avaldus(ed)“. Esitatud avaldust näete moodulis vastavanimelise lingi "Esitatud taotlused" all.

Põhi- ja täiendava toetuse taotlemise juhend koos piltidega
(doktoranditoetuse taotluse vorm on analoogne)