Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Õppijale

Õppekorraldust reguleerib ülikoolis õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt. Kõik avalduste vormid leiad dokunedivormide lehelt.
Üliõpilastel on kohustus osaleda õppetöös ja anda tagasisidet õppetöö kvaliteedi kohta (vastav vorm täidetakse elektrooniliselt õppeinfosüsteemis).

Õppekorraldusalane nõustamine
-     Üliõpilane saab nõu ja informatsiooni õppekorraldust puudutavates küsimustes oma  instituudi/kolledži  õppekorralduse spetsialistilt ja õppedirektorilt.
-    Õppekorralduse spetsialist/õppedirektor annab nõu järgmistes küsimustes:
õppekava täitmine, vabade õppekohtade täitmine, vabaainete valimine, õppimine külalisüliõpilasena, praktikakorraldus, eriala/õppekava vahetus, õppetoetused, VÕTA, akadeemiline puhkus jne.
-    Nõu annavad ka kursusejuhendajad, tuutorid ja üliõpilasesinduse liikmed. Võimalus kasutada ka psühholoogi abi ning pöörduda karjäärispetsialisti poole.

-    Välismaale õppima ja/või praktikale minemise sooviga tuleks esmalt pöörduda oma instituudi ERASMUS koordinaatori poole, seejärel ülikooli õppeosakonna ERASMUS koordinaatori poole (Eda Tursk, eda.turskemu.ee)
 
Õppekorraldust ja õppetööd puudutavates üldistes küsimustes nõustavad üliõpilasi ülikooli õppeosakonna töötajad.
Üliõpilasstaatusega ja õppetööga seotud tõendeid väljastab oma instituudi õppekorralduse spetsialist.
Kõik taotlused/avaldused sh akadeemilise puhkuse taotlus, tuleb esitada oma instituudi õppedirektorile nõusoleku saamiseks.
Pärast seda, kui üliõpilane on immatrikuleeritud ülikooli, saab taotleda Eesti üliõpilaspiletit ja ISIC kaarti siit:  https://www.minukool.ee/

Õppekulude hüvitamisest vabastamine

 

 NB! Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased

Üliõpilase taotluse alusel vabastatakse õppeteenustasu maksmisest üliõpilane, kui ta õpib täiskoormusega eesti õppekeelega õppekaval ja kui ta on:

  • keskmise, raske või sügava puudega isik;
  • alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja.

Õppeteenustasu maksmisest vabastamise taotlusele peab üliõpilane lisama soodustust tõendava dokumendi (lapse sünnitunnistus, kehtiv puuet tõendav dokument).

Hüvitamisest vabastamise avaldus

Teadmiseks üliõpilastele, kes astusid ülikooli enne 2013/2014. õppeaastat

 

1) Kuni 2015/2016. õppeaasta lõpuni on Sul õigus akadeemilisel puhkusel viibides osaleda õppetöös, sooritada eksameid ja arvestusi. Alates 2016/2017. õppeaastast õppetöös osaleda ei lubata.
Erandina võivad akadeemilise puhkuse ajal õppetöös osaleda üliõpilased, kes on:
1) keskmise, raske või sügava puudega;
2) alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eeskostja;
3) akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.
 

2) Alates 2016/2017. õppeaastast kaovad ära riigieelarvelised ja riigieelarvevälised õppekohad ning  ülikool ei nõua õppekulude hüvitamist üliõpilaselt, kes õpib täiskoormusega õppekaval, mille õppekeel on eesti keel.
Õppekulude hüvitamise kohustus tekib üliõpilasel, kellel on algavaks semestriks ettenähtud õppe maht täitmata ja sooritamata on üle 8 EAP. Õppekulude hüvitamise kohustus on täitmata õppe mahu osas, mis ületab 8 EAPd. NB! Ülikool võib neid nõudeid muuta enne järgmist õppeaastat. 

3) Alates 2016/2017. õppeaastast muutuvad ka õpingute pikendamisega seotud tingimused ning kord.  Pikendussemestril tuleb üliõpilasel maksta õppeteenustasu ainepunktide alusel. Täpsemad tingimused kinnitab ülikooli nõukogu enne 2016/2017. õppeaasta algust. 

Arvesta nende õppekorralduslike muudatustega juba oma õpingute planeerimisel 2015/2016. õppeaastal.

Küsimuste korral pöördu oma instituudi õppekorralduse spetsialisti poole või õppeosakonda oposakemu.ee