Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Rohetöökohtade raport

Eesti Maaülikooli juhitud raport „Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ kaardistas 2012. aastal rohetöökohtade tekkeks vajalikud oskused kõrghariduses.

Säästva Arengu Komisjoni poolt tellitud raport „Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ on esimene põhjalikum analüüs, kus püütakse lahti mõtestada rohetöökoha olemust Eesti jaoks. Raportis on võetud vaatluse alla neli sektorit, millel on oluline keskkonnamõju: põllumajandus, metsandus, ehitus ja transport.

Raportist järeldub, et lähiajal Eestis eraldi uusi rohetöökohti eriti tekkimas pole, pigem saab tegemist olema olemasolevate töökohtade rohelisemaks muutmisega. Olulisim on süsteemne keskkonnamõjudega arvestamine, mis hõlmab kogu tootmisahela elutsüklit, aga ka keskkonnahoidlike hangete koostamine, ning oskused seoses energiatõhususe, jäätmetekke vähendamise, rohemajanduse kui väärtuse tähtsustamisega. Kuna praegu õpetatakse vaadeldud erialadel keskkonnatemaatikat peamiselt ühe-kahe eraldiseisva aine raames, on tulevikus oluline teadusharudevaheline lähenemine rohemajandusele ning roheoskuste sidumine erialaspetsiifikaga. Nii raporti koostanud eksperdid kui küsitletud ettevõtjad leidsid, et roheoskusi peaksid tulevikus omandama kõik töötajad juhi ja spetsialisti tasemel (raport keskendus kõrg- ja rakenduskõrghariduse lõpetajatele).

Lisaks roheoskuste lõimimisele õppekavade põhiainetega toob raport soovitustena välja õppejõudude oskuste arendamise, roheoskustega seotud teadus- ja koostöö tõhustamise ning vastavate täienduskoolituste loomise tööturul olevatele spetsialistidele.

Raporti koostamisse olid kaasatud lisaks Eesti Maaülikooli ekspertidele ka eksperdid Säästva Eesti Instituudist ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojast.

Raporti pdf versioon

 

Täiendav info:

Rando Värnik

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor

731 3813

rando.varnikemu.ee