Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Osalemine riiklike ja valdkondlike arengukavade väljatöötamisel

Eesti Maaülikooli teadlased ning spetsialistid kuuluvad oma ala ekspertidena mitmetesse otsustuskogudesse ning erialaliitudesse ja osalevad riiklike ning valdkondlike arengukavade väljatöötamisel.

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Rando Värnik on Eesti Maaelu Arengu Kava 2007 - 2013 seirekomisjoni liige ning Riikliku programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud nõukogu liige.

Ants_Hannes Viira on EV Põllumajandusministeeriumi poolt loodud komisjoni "piimandustrateegia" komisjoni liige

Rando Värnik on FAO juures tegutseva rahvusvahelise ekspertrühma ekspert.

Rando Värnik on nimetatud Eesti Maaülikooli poolseks esindajaks loodava uue Maaelu Arengu Kava 2014+ väljatöötamise juhtkomisjoni.

Rando Värnik on Eesti Majandusteaduse Seltsi president, dotsent Maire Nurmet ja lektor Inno Kalberg sama seltsi juhatuse liikmed. Rando Värnik on Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni president.

Lektor Ülle Roosmaa on Põllumajanduslike testettevõtete (FADN) andmete kogumise ja analüüsi rahvusliku komisjoni liige. 

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut tegi taustauuringuid Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 jaoks. Nt „Eesti metsasektori makroökonoomiline analüüs”, „Võimaliku puidukasutuse ja puidu pakkumise hindamise põhimõtete kirjeldamine”.  

Eesti Maaülikooli esindaja osales „Jahinduse arengukava aastateks 2008-2013”  välja töötanud töörühma töös.

Dotsent Tiit Randveer kuulub Jahindusnõukogusse.

Dotsent Mait Kriipsalu osales Riigi jäätmekava 2008-2013  koostamises.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi esindaja kuulub Inseneride Kutsenõukogusse  

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Toomas Tiirats on Eesti esindaja EAEVE –s ning osaleb veterinaarharidust puudutavate direktiivide ja kutsestandardite väljatöötamisel.

Ülle Jaakma osaleb teadustöö riiklike programmide väljatöötamisel (näiteks biotehnoloogia programm ja tervishoiu programm).

Tiit Paaver osaleb mitmete keskkonna- ja kalandusvaldkonna seaduste ja arengukavade väljatöötamisel.

Olav Kärt osaleb riikliku põllumajandusteaduste arengukava väljatöötamisel.

Allan Kaasik osaleb keskkonnaministeeriumile saastusnormide seadusandlike aktide väljatöötamisel.

Haldja Viinalass osaleb liigilise mitmekesisuse ja ohustatud loomaliikide ja tõugude alaste seadusandlike aktide, sh arengu- ja tegevuskavade väljatöötamisel.

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Are Selge osaleb Eesti maa- ja põllumajanduse nõuandesüsteemi arengu- ja tegevuskava väljatöötamisel; kutsestandardite väljatöötamsel ja täiendamisel (konsulent, taimekasvatusspetsialist jt)

põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindajad osalevad põllumajandusministeeriumi Põllumajandusteaduste nõukogus, rakendusuuringute eksperttöögrupis, kutsenõukogudes, katseasjanduse nõukogus.

 

Tehnikainstituut

Tehnikainstituudi töötajad osalevad järgmiste erialaliitude töös:

  1. Eesti Inseneride Liit
  2. Eesti Elektroenergeetika Selts
  3. Eesti Masinatööstuse Liit
  4. Energeetika Kutsenõukogu