Rakendusuuringute rahastamisvõimalused

 

  

Väikese või keskmise suurusega ettevõtted saavad rakendusuuringute läbiviimiseks koostöös ülikoolidega taotleda innovatsiooniosakut ja arendusosakut.

Nii väikese, keskmise suurusega kui suurettevõte saavad taotleda toetust nutika spetsialiseerumise rakendusuuringuteks.

 

 

Innovatsiooniosak

 

Kui teie ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis on EASi innovatsiooniosak mõeldud just teile.

Innovatsiooniosaku abil saab väikese või keskmise suurusega ettevõte (VKE) koostöös kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega välja selgitada innovaatilised lahendused arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, läbi viia uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kes ei ole varem innovatsiooniosaku toetust saanud.

Toetatavad tegevused

Innovatsioonialaste teenuste ostmist toetatakse järgmistes valdkondades:

- toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
- tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
- tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
- teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
- patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
- metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
- tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.

Toetuse suurus

Toetuse maksimaalne suurus on kuni 4000 eurot taotluse kohta, toetuse osakaal on projekti maksumusest maksimaalselt 80% ja ettevõtte omafinantseering vähemalt 20%.

NB! Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt.

 Kes saab taotleda?

Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väikese ja keskmise suurusega ettevõte).

Kuna toetusmeetme eesmärgiks on paljude uute innovatsioonikoostöö sidemete loomine, eelistame ettevõtteid, kellel varasem koostöökogemus puudub. Innovatsiooniosakut ei saa taotleda ettevõtja, kes soovib teha koostööd innovatsiooniteenuse osutajaga, kellega tal on taotluse esitamisele eelneva aasta jooksul olnud nimetatud valdkondades lepingulisi suheteid. Samuti ei saa taotlejaks olla ettevõte, kes on juba varasemalt innovatsiooniosaku toetust saanud.
Toetusmeede on suunatud üsna laiale hulgale VKEdele, siiski on mõningad tegevusvaldkonnad, millele toetust taotleda ei saa. Need valdkonnad on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 3.

Täpne info innovatsiooniosakute kohta, taotluse vorm, juhendid jm oluline teave on EASi veebilehel.  

 

Arendusosak

 

Arendusosak on eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

Kui innovatsiooniosakuga on enamasti võimalik teha arendusprojektist vaid teatud osa (nt patendiuuring, laborikatsetus), siis muud toote- teenuse või tehnoloogia arendustegevuse olulised aspektid nagu valdkonna hetkeseis, projekti tehnoloogiline teostatavus vms võivad  kahjuks jääda uurimata. Kui sinu ettevõte vajab muudatuste käivitamiseks igakülgset nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt, siis arendusosak on mõeldud just sinule. 

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega ettevõttele, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt. 

 

Toetatavad tegevused

Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine on meetme tingimuste kohaselt lubatud järgmistes valdkondades:
toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
teostatavus- ja tasuvusuuringute läbiviimine;
patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.
Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel, et arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks minimaalselt 20 tundi nädalas vähemalt 0,5 töökoormusega. Abikõlbliku kulu maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 50%. Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning arendustöötaja peab omama kõrgharidust ning vähemalt 5-aastast töökogemust viimase 10 aasta jooksul asjaomases valdkonnas.
Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et selle maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 20%.

Toetuse suurus

Toetuse maksimaalne suurus on kuni 20000 eurot taotluse kohta, toetuse osakaal on projekti maksumusest maksimaalselt 70% ja ettevõtte omafinantseering vähemalt 30%.

Kes saab taotleda?

Arendusosakut ootame taotlema ettevõtjaid, kes ei ole varem nimetatud toetust saanud.
Kui ettevõtja on varem saanud innovatsiooniosaku toetust, siis peab projekt enne arendusosaku taotlemist olema lõppenud. Üheaegselt neid kahte toetust taotleda ei saa.
Arendusosak on küll suunatud laiale  VKEde grupile ent see ei laiene valdkondadele, mis on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 6
Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud toetuste makseid nõutud summas.
Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
NB! Ettevõtja kavandataval arendusel peab olema seos arendatava toote, teenuse või tehnoloogiaga. Arendusosaku meetme kaudu ei ole võimalik toetada ärimudeli loomist, muutmist või selle täiendamisega seotud tegevusi ning samuti turundustegevusi.

Täpne info arendusosakute kohta, taotluse vorm, juhendid jm oluline teave on EASi veebilehel.

 

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

 

Toetuse taotleja võib olla nii väikese, keskmise suurusega kui suurettevõte.

Toetatavad tegevused:

1) Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel. 
2) Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel. 
3) Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega. 
4) Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on.
5) Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist.
6) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu. 

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on tegevusalad, kus ettevõtetel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning teadus- ja arendustegevusse panustamine võimaldaks saavutada neil konkurentsieelise.

Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia „Teadmistepõhine Eesti“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:
1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks);
2) Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
3) Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta. 

Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Taotlusvormi lisana tuleb esitada ettevõtluspartneri kinnituskiri projektis osalemise ja rahalise panuse kohta.

Taotlused esitatakse läbi Eesti Teadusinfosüsteemi

Täpsem info, taotlemiseks vajalikud dokumendid ja juhendid on SA Archimedes veebilehel.

 

 

 

Eve-Liis Abroi
Teadus- ja arendusosakond
Telefon 731 3069
e-post: eve-liis.abroiemu.ee
Skype: eve.liis.abroi